Enquiry creation date: 2019-03-27

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA

Kazimierska 45

62-510 Konin

Tax Identification Number: 6650001645

www.zepak.com.pl

Enquiry No. Z397/106132

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://zepak.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA, działając na rzecz Zamawiającego, tj. Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty techniczno-handlowej.

1. Przedmiot zamówienia
Modernizacja instalacji poboru, magazynowania i załadunku popiołu z leja sekcji kotła K-9 w Elektrowni Pątnów II w celu poprawienia wydajności oraz zwiększenia dyspozycyjności instalacji.

2. Zakres prac
Etap I
1. Wizja lokalna na obiekcie i wykonanie niezbędnych pomiarów.
2. Analiza wyników pomiarów, określenie przyczyn zaburzeń w pracy instalacji, tj. brak wydajności instalacji, duża erozyjność elementów instalacji, problem dużego ciśnienia panującego w instalacji, problem z niedrożnościami na wejściu do instalacji.
Etap II
1. Wykonanie dokumentacji technicznej „montażowej” z uwzględnieniem zmian (w zależności od wyboru koncepcji).
Etap III
1. Wykonanie stosownych prac montażowych (dotyczy wszystkich branż).
2. Optymalizacja parametrów pracy instalacji poboru popiołu.
3. Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz DTR zainstalowanych urządzeń.
4. Przeszkolenie pracowników służb ruchowych w zakresie obsługi.
5. Wykonanie prac funkcjonalnych, w tym sprawdzenie wydajności instalacji.
6. Przekazanie zmodernizowanej instalacji do eksploatacji.

3. Planowany termin realizacji usługi
Do 30.09.2019r.

4. Miejsce realizacji usługi
Elektrownia Pątnów II, ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin

5. Warunki płatności
Płatność przelewem w terminie 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktur będą bezusterkowe protokoły odbioru poszczególnych etapów prac.

6. Termin składania ofert.
1) Oferty można składać do dnia 12.04.2019r., godz. 12.00
2) Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

7. Sposób przygotowania oferty.
1) Oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.
2) Oferta musi zawierać propozycję wynagrodzenia netto w PLN plus określenie wysokości podatku VAT, ze wszystkimi kosztami (między innymi: robocizny, materiałów, pracy sprzętu, dojazdów, delegacji, hoteli, transportu, utylizacji odpadów, niezbędnej dokumentacji).
3) Do oferty składanej na Internetowej Platformy Zakupowej należy załączyć w formie skanu:
- Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania),
- Wykaz zrealizowanych prac (Załącznik nr 2 do zapytania). Zamawiający wymaga przedstawienia minimum dwóch usług o podobnym charakterze, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym terminie. Wykaz powinien zawierać: opis przedmiotu zrealizowanych prac, ich wartość, daty wykonania i odbiorców, miejsce realizacji, telefon kontaktowy,
- Wykaz podwykonawców (Załącznik nr 3 do Zapytania) z określeniem części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji danemu podwykonawcy (jeśli dotyczy),
- Podpisany Protokół Przekazania Informacji o Zagrożeniach (Załącznik nr 4 do Zapytania),
- Szczegółowy opis przedmiotu oferty (część techniczna),
- Uproszczony kosztorys ofertowy,
- Kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

8. Kryteria oceny ofert.
Cena – 100%

9. Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej bez obecności Oferentów.

10. Koszty przygotowania oferty.
1) Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z opracowaniem ofert.
2) Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Dostawcy w niniejszym postępowaniu aż do udzielenia zamówienia są również ponoszone przez Dostawcę i nie będą zwracane przez Zamawiającego.

11. Okres związania Ofertą.
Dostawca jest związany ofertą przez okres 60 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonego w pkt. 6 Zapytania Ofertowego. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.

12. Gwarancja
1) Dostawca/Wykonawca udzieli Zamawiającemu (minimum) 24 miesięcznej gwarancji na prace objęte umową, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru zamówienia/umowy.
2) Wady stwierdzone w przedmiocie umowy Dostawca usunie na własny koszt w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia go pisemnie, chyba, że Strony uzgodnią inny termin wynikający z technicznych możliwości usunięcia wad.
3) Zamawiający jest upoważniony do zatrzymania 10% należności z każdej wystawionej przez Wykonawcę faktury na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

13. Warunki formalne udziału w postępowaniu.
1) Złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
2) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ekonomicznym oraz osobami o odpowiednich umiejętnościach zawodowych, posiadającymi uprawnienia wymagane do pracy przy urządzeniach energetycznych (uprawnienia winny być wydane na podstawie obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.03r. (Dz.U. Nr 89 poz. 828). Wobec Dostawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dostawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
3) Dostawca ubiegający się o zamówienie, winien mieć pełne i niezaprzeczalne prawo do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania na terenie Polski i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, wynalazczych i innych związanych z wykonaniem zamówienia, roszczenia te przejmuje Dostawca/Wykonawca. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek strat wynikłych z tego tytułu, straty te będą rekompensowane przez Dostawcę/Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, sądowych i prawniczych.
4) W celu spełnienia powyższych warunków Dostawca jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia w trakcie składania oferty poprzez platformę zakupową.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Dostawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych wymagań (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z „CEIDG” (Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, stosowne zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS lub KRUS, referencje, wykazy pracowników i ich uprawnienia).

14. Wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego
1) Do dnia 09.04.2019r. godz. 10.00 Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
2) Pytania należy przesłać poprzez platformę zakupową lub e-mailem na adres: plucinski.przemyslaw@zepak.com.pl.
3) Treść wyjaśnień będzie przekazana e-mailem, faksem lub poprzez aktualizację Zapytania Ofertowego na platformie zakupowej.
4) W przypadku, gdy Dostawca złoży ofertę przed aktualizacją Zapytania Ofertowego, musi ona zostać złożona ponownie.

15. Istotne postanowienia umowy
Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

16. Zastrzeżenia.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
3) Zamawiający po zakończeniu postępowania zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonej oferty.

17. Pozostałe postanowienia
1) Zamawiający nie zwraca materiałów przesłanych w związku z postępowaniem zakupowym.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
5) Zamawiający może wykluczyć z niniejszego postępowania Wykonawcę/Dostawcę, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem postępowania nie wykonał lub nienależycie wykonał inne zamówienie na rzecz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.
6) W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dostępna jest na stronie internetowej https://zepak.logintrade.net/rejestracja/. Dostawcy/Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej.
7) Dostawca/Wykonawca/ podwykonawca/ podmiot trzeci, ma obowiązek, podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.
W celu zapewnienia, że Dostawca/Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Dostawcy/Wykonawcy w postępowaniu, Dostawca/Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (stosowne oświadczenie znajduje się Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr do zapytania).
8) Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Zakupów, a także klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych umieszczonych na stronie internetowej https://zepak.logintrade.net/rejestracja/.
9) Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej (aukcje nie są aukcjami elektronicznymi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez Internetową Platformę Zakupową, e-mailem lub faksem.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Modernizacja instalacji poboru, magazynowania i załadunku popiołu 1 Liter per 100 km Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Modernizacja instalacji poboru, magazynowania i załadunku popiołu z leja sekcji kotła K-9 w Elektrowni Pątnów II"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...