Enquiry creation date: 2019-03-26

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Enquiry No. Z362/136790

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,
celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest wybór dostawcy i udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadami konkurencyjności określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Obudowy filtrów świecowych będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego będą przeznaczone do budowy instalacji pilotażowej w rafinerii Grupy LOTOS SA w Gdańsku, w ramach projektu badawczo-rozwojowego, który otrzymał dofinansowanie NCBR w ramach programów B+R INNOCHEM programu POIR 2014-2020.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na obudowy filtrów świecowych V003, V004 (2 sztuki) w oparciu o specyfikację techniczną będącą załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

W skład potencjalnego zamówienia wchodzi również dla obudów filtrów świecowych:
- wykonanie projektu technicznego aparatu w oparciu o załączoną specyfikację techniczną (rysunek) oraz standardy GL S.A. (do zatwierdzenia przez GL S.A.), 
- wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,
- dostawa dokumentacji jako pięć egzemplarzy wersji papierowej, jeden wersji elektronicznej (płyta CD).


1. ZŁOŻENIE OFERTY
Wymagane jest przedstawienie oferty w dwóch plikach pdf:
- oferty handlowej
- oferty technicznej (bez cen).
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
Wymagana waluta oferty: PLN
Niespełnienie powyższego wymagania może być podstawą do odrzucenia oferty. Jednocześnie informujemy, iż zapisy „oferta nie rezerwuje towaru” będą podstawą jej odrzucenia.
Wymagany termin ważności oferty – min 60 dni od daty złożenia oferty (kryterium formalne).
Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia zapytania ofertowego bez wyboru dostawcy.

Wraz z ofertą bezwzględnie wymagane jest potwierdzenie wymagań postawionych w treści zapytania ofertowego lub wyraźne wskazanie odstępstw (w treści oferty lub na Liście Odstępstw) odnośnie :
• zgodności wykonania oferowanych w/w zbiorników ze specyfikacją techniczną załączoną do zapytania ofertowego,
• zgodności ze standardami Grupy LOTOS S.A. nr 2010, 2210, 6100, 6300, 1191 (w załączeniu)


W przypadku gdy wymagania załączonej specyfikacji technicznej stanowią sprzeczność w stosunku do przytoczonych w jej treści standardów GL S.A – zapisy niniejszej specyfikacji są nadrzędne i obowiązujące.

Ze względów proceduralnych wymagane jest dołączenie do oferty (w części technicznej):
1. Załącznik nr 1 - dane firmy / osoby, która może potwierdzić fakt współpracy z oferentem lub referencje w przedmiocie i skali zbliżonej do ocenianej transakcji, obowiązkowo co
         najmniej 3 referencje / kontakty w przypadku kontrahentów działających na rynku krócej niż 3 lata.
2. Załącznik nr 2  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
3. Załącznik nr 3 - Dokument rejestrowy.
4. Załącznik nr 4 - Zaświadczenie o nadaniu NIP, o ile dotyczy.
5. załącznik nr 5 - Zaświadczenie o nadaniu REGON, o ile dotyczy.
6. Załącznik nr 6 - Zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami nie starsze, niż 3 miesiące od daty oferty.
7. Załącznik nr 7 - Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze składkami ZUS, nie starsze, niż 3 miesiące od daty oferty.
8. Załącznik nr 8 - Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy lub oświadczenie, że prowadzona działalność nie wymaga jego opracowania,
9. Załącznik nr 9 - Oświadczenie, iż Oferent nie znajduje się w stanie upadłości ani w stanie likwidacji.


2. WYKLUCZENIA
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanego warunku udziału Wykonawcy w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonego oświadczenia Oferenta, jak Załącznik nr 2, z Listy wymaganych dokumentów / oświadczeń.

3. WARUNKI DOSTAWY
Termin dostawy                  - max. 14 tyg. rob. od dnia otrzymania Zamówienia przez dostawcę. Złożenie oferty z podaniem dłuższego terminu dostawy skutkować

                                           będzie odrzuceniem oferty.  Nie dopuszczamy dostaw częściowych - wymagana jest dostawa jednorazowa, łączna dla wszystkich zbiorników,
Warunki dostawy                - DAP Reguły, Królewska 23 (kryterium formalne)
Wymagany okres gwarancji - 12 / 18 miesięcy (kryterium formalne)

4. KRYTERA WYBORU OFERT
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest:
• Cena ofertowa brutto / netto (C)        - waga kryterium 70%,
• Termin dostawy (T)                          - waga kryterium 30%.
Zasady oceny kryteriów - opis sposobu obliczania punktacji:
1. Cena ofertowa (C) obliczana będzie według następującego wzoru: "ocena"=Cn/Cb ×"70pkt" , gdzie Cn to cena najniższa spośród oferowanych, a Cb to cena oferty badanej. Wskaźnik ceny ofertowej (C) należy rozumieć jako całkowite wynagrodzenie za zakup i dostawę przedmiotu zamówienia.
Do oceny przyjmuje się cenę oferty netto, bez podatku VAT. Przyjmuje się, że 1% równa się 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów. Kryterium ceny można uzyskać maksymalnie 70 pkt.
2. Termin obliczany będzie według następującego wzoru: "ocena"=Tn/Tb ×"30pkt" , gdzie Tn to termin najkrótszy spośród oferowanych, a Tb to termin oferty badanej. Wskaźnik terminu (T) należy rozumieć jako długość czasu do dnia dostawy przedmiotu zamówienia na wskazane miejsce dostawy, wyrażona w LICZBIE DNI.
Przyjmuje się, że 1% równa się 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów. Kryterium terminu można uzyskać maksymalnie 30 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w skali 100 punktowej obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Negocjacje handlowe przeprowadzane są poprzez zapytanie o rabat i / lub skrócenie terminu dostawy.
Negocjacje będą przeprowadzane tylko i wyłącznie poprzez platformę zakupową.
Zaproszenie do negocjacji handlowych skierowane zostanie do oferentów, których oferta uzyskała akceptację techniczną. Przedmiotem negocjacji jest ten sam przedmiot dostawy, którego wykonanie zostało zaakceptowane w trakcie oceny technicznej na podstawie złożonej oferty. Nie dopuszcza się możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian w specyfikacji technicznej oferowanego przedmiotu dostawy w trakcie negocjacji.

Ostateczny wybór najkorzystniejszej oferty, zgodnie z opisanym powyżej kryterium, zostanie przeprowadzony po ewentualnych negocjacjach.

5. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

5.1. Pytania merytoryczne
W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące specyfikacji technicznej należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade. Kontakt z członkami Komisji poza wytyczoną ścieżką, może skutkować wykluczeniem dostawcy z niniejszego postepowania wyboru kontrahenta.
5.2. Pytania techniczne związane z obsługą platformy Logintrade
W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. OBUDOWA FILTRA ŚWIECOWEGO 2 pcs Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 70%
  2. Delivery date - 30%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "ZAKUP OBUDÓW FILTRÓW ŚWIECOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU UCOPURE "

Item Question title Date of question Status
1. Typ wkładów i obudowy 2019-04-04 11:55
2. Zakończenie typu X0 2019-04-02 14:57
3. Rysunek 2019-03-29 13:31
4. Elementy wewnętrzne filtrów świecowych 2019-03-27 15:38
5. Wymiary i system mocowania wkładów 2019-03-27 07:37


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...