Enquiry creation date: 2019-03-15

HUTA ŁABĘDY S.A.

Anny Jagiellonki 45

44-109 Gliwice

Tax Identification Number: 6310200831

www.hutalab.com.pl

Contact person:

Irena Mętel

Phone: 32/2347361

e-mail: imetel@hutalab.com.pl

Enquiry No. Z1550/84125

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://hutalab.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

HUTA ŁABĘDY S.A zaprasza do składania ofert handlowych na zakup liny stalowej:


UWAGA:

Jeden odcinek o długości 145 mb

minimalna siła zrywająca - 198 kN

smarowana, zakończenia skręcone

wyprodukowana zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 12385-4

dostarczona wraz z niezbędnym atestem na bębnie bezzwrotnym

ZAMIENNIKI NIEDOZWOLONE


Koszt dostawy po stronie Dostawcy.

Termin realizacji zamówienia -

Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn Centralny zamawiającego przy Hucie Łabędy SA Gliwice, ul. Metalowców 6.

Oferty handlowe należy składać wyłącznie na Platformie Zakupowej.

Ostateczne wyłonienie Wykonawcy nastąpi w drodze licytacji elektronicznej.

Postępowanie Zakupowe realizowane jest w oparciu o dokument " Ogólne Warunki Zakupu" stanowiący załącznik numer 8 do Regulaminu Zakupów.

Złożenie oferty handlowej przez oferenta jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem:

- treści zaproszenia do składania ofert

- warunków formalnych

- dokumentu pn. "Ogólne Warunki Zakupu", który stanowi załącznik nr.8 do Regulaminu Zakupów

- dokumentu pn. " Instrukcja w sprawie udziału w postępowaniach zakupowych" , który stanowi załącznik nr.9 do Regulaminu Zakupów.

Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyny takiej decyzji.

Firma , która wygra licytację lub złoży ofertę handlową przed otrzymaniem Zamówienia zobowiązana jest dostarczyć drogą mailową poniższe dokumenty:

1. KRS lub CEIDG

2.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające brak zaległości podatkowych po stronie kontrahenta- wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.Kopia pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu kontrahenta (jeśli umowę podpisuje osoba niewskazana w KRS lub CEIDG jako podmiot uprawniony do reprezentacji kontrahenta).

5.Oświadczenie o braku toczących się postępowań egzekucyjnych, administracyjnych oraz skarbowych w stosunku do tego kontrahenta.

6.Oświadczenie, iż dochowuje on należytej staranności przy wyborze swoich kontrahentów pod kątem procederu wyłudzeń podatku VAT.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres mailowyimetel@hutalab.com.pl w terminie do 2 dni roboczych od momentu wyłonienia dostawcy w drodze licytacji lub po informacji mailowej o wyłonieniu dostawcy w drodze konkursu ofert.

Brak otrzymania wymaganych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty handlowej.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Podany termin realizacji zamówienia jest ostateczny i może być przedłużony wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego ( OWZ pkt 5 .1 )

Termin ważności złożonej oferty handlowej- 30 dni

Osoba kontaktowa w sprawach handlowych- Irena Mętel- telefon 32 2347 361

Przed złożeniem oferty handlowej należy zapoznać się z dokumentem Ogólne Warunki Zakupu Huty Łabędy S.A. (OWZ), stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu Zakupów HUTY ŁABĘDY S.A. i Instrukcją w sprawie udziału w Postępowaniach Zakupowych.


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Lina PYTHON SUPER 8 S fi 14 LHOL 2160 145 lm Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup liny stalowej PYTHON"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...