Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-03-15

HUTA ŁABĘDY S.A.

Anny Jagiellonki 45

44-109 Gliwice

NIP: 6310200831

www.hutalab.com.pl

Osoba kontaktowa:

Irena Mętel

tel: 32/2347361

e-mail: imetel@hutalab.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z1549/84125

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://hutalab.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

HUTA ŁABĘDY S.A zaprasza do składania ofert handlowych na zakup lin stalowych.

UWAGI:

Jeden odcinek o długości 46,5 mb

minimalna siła zrywająca - 150 kN

nieocynkowana, smarowana, zakończenia skręcone

wyprodukowana zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 12385-4

dostarczona wraz z niezbędnym atestem na bębnie bezzwrotnym

ZAMIENNIKI NIEDOZWOLONEJeden odcinek o długości 46,5 mb

minimalna siła zrywająca - 150 kN

nieocynkowana, smarowana, zakończenia skręcone

wyprodukowana zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 12385-4

dostarczona wraz z niezbędnym atestem na bębnie bezzwrotnym

ZAMIENNIKI NIEDOZWOLONE


Koszt dostawy po stronie Dostawcy.

Termin realizacji zamówienia -

Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn Centralny zamawiającego przy Hucie Łabędy SA Gliwice, ul. Metalowców 6.

Oferty handlowe należy składać wyłącznie na Platformie Zakupowej.

Ostateczne wyłonienie Wykonawcy nastąpi w drodze licytacji elektronicznej.

Postępowanie Zakupowe realizowane jest w oparciu o dokument " Ogólne Warunki Zakupu" stanowiący załącznik numer 8 do Regulaminu Zakupów.

Złożenie oferty handlowej przez oferenta jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem:

- treści zaproszenia do składania ofert

- warunków formalnych

- dokumentu pn. "Ogólne Warunki Zakupu", który stanowi załącznik nr.8 do Regulaminu Zakupów

- dokumentu pn. " Instrukcja w sprawie udziału w postępowaniach zakupowych" , który stanowi załącznik nr.9 do Regulaminu Zakupów.

Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyny takiej decyzji.

Firma , która wygra licytację lub złoży ofertę handlową przed otrzymaniem Zamówienia zobowiązana jest dostarczyć drogą mailową poniższe dokumenty:

1. KRS lub CEIDG

2.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające brak zaległości podatkowych po stronie kontrahenta- wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.Kopia pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu kontrahenta (jeśli umowę podpisuje osoba niewskazana w KRS lub CEIDG jako podmiot uprawniony do reprezentacji kontrahenta).

5.Oświadczenie o braku toczących się postępowań egzekucyjnych, administracyjnych oraz skarbowych w stosunku do tego kontrahenta.

6.Oświadczenie, iż dochowuje on należytej staranności przy wyborze swoich kontrahentów pod kątem procederu wyłudzeń podatku VAT.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres mailowyimetel@hutalab.com.pl w terminie do 2 dni roboczych od momentu wyłonienia dostawcy w drodze licytacji lub po informacji mailowej o wyłonieniu dostawcy w drodze konkursu ofert.

Brak otrzymania wymaganych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty handlowej.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Podany termin realizacji zamówienia jest ostateczny i może być przedłużony wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego ( OWZ pkt 5 .1 )

Termin ważności złożonej oferty handlowej- 30 dni

Osoba kontaktowa w sprawach handlowych- Irena Mętel- telefon 32 2347 361

Przed złożeniem oferty handlowej należy zapoznać się z dokumentem Ogólne Warunki Zakupu Huty Łabędy S.A. (OWZ), stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu Zakupów HUTY ŁABĘDY S.A. i Instrukcją w sprawie udziału w Postępowaniach Zakupowych.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Lina fi 12 mm PFEIFER PD SKZ8 P (H43) sZ 2160 46.5 mb Czytaj
2. Lina fi 12 mm PFEIFER PD SKZ8 (H43) zS 2160 46.5 mb Czytaj

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup lin stalowych"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...