Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-13

Enea Ciepło sp. z o.o..

ul. Warszawska 27

15-062 Białystok

NIP: 5420201908

Osoba kontaktowa:

Małgorzata Jaworowicz

tel:

e-mail: malgorzata.jaworowicz@enea.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z5/310082/aktualizacja5

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://enea-cieplo.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

AKTUALIZACJA 1:
Zamawiający na wniosek Wykonawcy doprecyzowuje opis produktów z poz.9,12,25,26. Wzory produktów z wymienionych pozycji przedstawiono w załącznikach do zapytania: Z5/310082/aktualizacja1.
AKTUALIZACJA 2:
1/ Zamawiający na prośbę Wykonawcy doprecyzowuje opis produktów z poz. 15 (obuwie profilaktyczne) oraz poz. 1 i 33 (spodnie ogrodniczki). Wzory z wymienionych pozycji przedstawiono w załącznikach do zapytania: Z5/310082/aktualizacja2.
2/ Do pozycji 1 i 33 (spodnie ogrodniczki) dodaje w opisie charakterystyki dot. kieszeni - kieszenie miechowe.
3/ Wszystkie wzory ubrań zawierające w swoim opisie logo firmy Enea, które mają być przesłane do postępowania powinny mieć nadruk logo.
4/ zamawiający zwiększa ilość asortymentu w pozycjach:
- poz. 3 koszulka Polo - o 31 szt.
- poz. 22 czapka z polaru pod kask - o 10 szt.
- poz. 21 kask ochronny (PELTROL) kolor biały - o 11 szt.
- poz. 57 okulary ochronne - o 5 szt.
- poz. 20 kamizelka ostrzegawcza - o 5 szt.
- poz. 24 zatyczki do uszu - o 11 szt.
- poz. 5 kurtka ostrzegawcza z odpinanym polarem - o 5 szt.
AKTUALIZACJA 3:
1/ Zamawiający na prośbę Wykonawcy doprecyzowuje poz. 27 BUTY TREAKINGOWE ( wzór butów lub równoważne w załączeniu).
AKTUALIZACJA 4:
W odpowiedzi na pytania zamawiającego:
1/ poz. nr 9 Buty ocieplane męskie, bezpieczne z podnoskiem kompozytowym dla pracowników fizycznych w załączniku.
2/ poz. nr 9 Buty ocieplane męskie, bezpieczne bez podnoska kompozytowego dla kadry kierowniczej zostały umieszczone w aktualizacji nr 1.
3/ poz. nr 5 Kurtka ostrzegawcza z odpinanym polarem 7w1 zmieniono zapis z "podpinka/ocieplacz dwustronny wypinany w formie polaru z pasami z taśmy odblaskowej" na zapis: "podpinka/ocieplacz dwustronny wypinany z pasami z taśmy odblaskowej.
4/ pozostałe charakterystyki poszczególnych pozycji pozostają bez zmian.
AKTUALIZACJA 5:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiającego:
1/ poz. nr 36 Pochłaniacz A2 podano 71 szt. Pochłaniacze pakowane są w kompletach, dlatego też doprecyzowujemy, że chodzi o komplety - 71.

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok z siedzibą w Białymstoku przy u. Gen. Wł Andersa 15, 15-124 Białystok zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup i sukcesywną dostawę odzieży roboczej oraz obuwia roboczego i odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego w 2019 r., zgodnie z wymaganym asortymentem Zamawiającego.

OFERTA powinna zawierać wypełniony Formularz "OFERTA" .

I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA DLA ENEA Ciepło sp. z o.o. ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok:

1) Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie do Magazynu Technicznego Zamawiającego w Białymstoku ul. Starosielce 2/1 w godz. 8.00 - 14.00 transportem Dostawcy, na jego koszt i ryzyko. Do dostawy należy dołączyć dokument dostawy (Wz lub List Przewozowy), na którym należy umieścić nr zamówienia.

2) Wymagany termin realizacji dostaw każdego asortymentu z Przedmiotu zamówienia - sukcesywnie w miarę potrzeb ENEA Ciepło sp. z o.o., w terminie do 15.12.2019r. na podstawie wysłanego zamówienia (e-mailem lub listownie) na daną pozycję asortymentową lub jej część (w treści e-maila, zamówienia podana będzie m.in. ilość, rozmiar pozycji, kolor oraz adres dostawy); termin dostawy nie może być dłuższy niż 2 tygodnie od daty otrzymania zamówienia.

3) Warunki płatności:Faktura zostanie dostarczona przez Dostawcę wraz z dostawą. Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

ENEA Ciepło sp. z o.o., ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok, NIP: 5420201908 z zaznaczeniem, że jako Nabywcę i Odbiorcę należy wskazać: Enea Ciepło sp. z o.o., ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok, NIP: 5420201908

Płatność nastąpi przelewem 30 dni od daty otrzymania towaru, po uprzednim sprawdzeniu zgodności ilościowej i jakościowej dostawy oraz daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT, zawierającej w swej treści nr zamówienia.

4)W przypadku niedotrzymania terminu dostawy określonego w pkt. 2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości zamówienia brutto.

5) Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy.

6) W przypadku wystąpienia wad Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wadach w formie dokumentowej, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad na swój koszt, w terminie do 14 dni od daty powiadomienia. Termin usunięcia wad może być wydłużony za zgodą Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% łącznej wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% tej wartości zamówienia brutto, a Zamawiający może podjąć własne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych uprawnień wynikających z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.

7) Zakazuje się - pod rygorem nieważności - dokonywania przez Wykonawcę cesji należności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA DLA ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Wł. Andersa 15, 15-124 Białystok:

1) Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie do Magazynu ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok z siedzibą w Białymstoku, ul. Andersa 15, 15-124 Białystok, w dni robocze transportem Dostawcy w godz. 8.00-14.00 na jego koszt i ryzyko. Do dostawy należy dołączyć dokument dostawy (Wz lub List Przewozowy), na którym należy umieścić nr zamówienia.

2) Wymagany termin realizacji dostaw każdego asortymentu z Przedmiotu zamówienia - sukcesywnie w miarę potrzeb ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok z siedzibą w Białymstoku, w terminie do 15.12.2019r. na podstawie wysłanego zamówienia (e-mailem lub listownie) na daną pozycję asortymentową lub jej część (w treści e-maila, zamówienia podana będzie m.in. ilość, rozmiar pozycji, kolor oraz adres dostawy); termin dostawy nie może być dłuższy niż 2 tygodnie od daty otrzymania zamówienia.

3) Warunki płatności:Faktura zostanie dostarczona przez Dostawcę do Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra.Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

NABYWCA: ENEA Ciepło sp. z o.o. z siedzibą; ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok, NIP: 5420201908

ODBIORCA: ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok z siedzibą w Białymstoku; ul. Gen. Wł. Andersa 15, 15-124 Białystok

Dopuszcza się przesyłanie faktur w wersji elektronicznej na dedykowany ku temu adres:faktury.elektroniczne@enea.pl

Jeśli Dostawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur - nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.

Płatność nastąpi przelewem 30 dni od daty otrzymania towaru, po uprzednim sprawdzeniu zgodności ilościowej i jakościowej dostawy oraz daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT, zawierającej w swej treści nr zamówienia.

4)W przypadku niedotrzymania terminu dostawy określonego w pkt. 2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości zamówienia brutto.

5)Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy.

6) W przypadku wystąpienia wad Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wadach w formie dokumentowej, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad na swój koszt, w terminie do 14 dni od daty powiadomienia. Termin usunięcia wad może być wydłużony za zgodą Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% łącznej wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% tej wartości zamówienia brutto, a Zamawiający może podjąć własne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych uprawnień wynikających z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.

7)Zakazuje się - pod rygorem nieważności - dokonywania przez Wykonawcę cesji należności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

III. Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.

IV. W przypadku wyboru Państwa oferty będą otrzymywać Państwo sukcesywne zamówienia w terminie do 15.12.2019 r. od ENEA Ciepło sp. z o.o. i ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok. Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia.

Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Klauzula RODO:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok na rzecz której świadczy Pan/Pani dostawy.

Stosowne informacje znajdują się pod linkiem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-cieplo/obowiązek-informacyjny

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade: tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27 e-mail: helpdesk@logintrade.net

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Jaworowicz

e-mail: malgorzata.jaworowicz@enea.pl

tel. 85 654 95 64


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. UBRANIE DRELICHOWE DWUCZĘŚCIOWE TYP SZWEDZKI (BLUZA DO PASA+SPODNIE OGRODNICZKI NA SZELKACH) 234 komplet Czytaj
2. KOSZULA FLANELOWA ROBOCZA 330 szt. Czytaj
3. KOSZULKA POLO 20 szt. Czytaj
4. KOSZULKA T-SHIRT 186 szt. Czytaj
5. KURTKA OSTREZGAWCZA Z ODPINANYM POLAREM 7w1 25 szt. Czytaj
6. UBRANIE OCIEPLANE OSTRZEGAWCZE 67 komplet Czytaj
7. KURTKA PRZECIWDESZCZOWA 76 szt. Czytaj
8. KURTKA WATOWANA 11 szt. Czytaj
9. BUTY OCIEPLANE MĘSKIE BEZPIECZNE 58 para Czytaj
10. BUTY OCIEPLANE DAMSKIE BEZPIECZNE 3 para Czytaj
11. PÓŁBUTY MĘSKIE BEZPIECZNE 15 para Czytaj
12. PÓŁBUTY MĘSKIE 40 para Czytaj
13. PÓLBUTY DAMSKIE 1 para Czytaj
14. TRZEWIKI ROBOCZE MĘSKIE, BEZPIECZNE 91 para Czytaj
15. OBUWIE PROFILAKTYCZNE 22 para Czytaj
16. OBUWIE KĄPIELOWE 17 para Czytaj
17. BUTY GUMOWE 91 para Czytaj
18. GUMOFILCE 22 para Czytaj
19. KOMPLET ODZIEŻY LABORATORYJNEJ (DAMSKA, MĘSKA) 1 komplet Czytaj
20. KAMIZELKA ODBLASKOWA - OSTRZEGAWCZA 60 szt. Czytaj
21. KASK OCHRONNY PELTROL 83 szt. Czytaj
22. CZAPKA Z POLARU POD KASK 22 szt. Czytaj
23. NAUSZNIKI NISKIEGO UCISKU QB3 10 szt. Czytaj
24. ZATYCZKI DO USZU 22 komplet Czytaj
25. TRZEWIKI BEZPIECZNE Z METALOWYM PODNOSKIEM 71 para Czytaj
26. TRZEWIKI ZAWODOWE BEZ PODNOSKA 20 para Czytaj
27. BUTY TREAKINGOWE 47 para Czytaj
28. CZAPKA CZARNA TYPU BASEBALL 58 szt. Czytaj
29. CZAPKA ZIMOWA CZARNA 3M 51 szt. Czytaj
30. FARTUCH DRELICHOWY 5 szt. Czytaj
31. KAMIZELKA OCIEPLANA NEGRA 6 szt. Czytaj
32. KAPTUR SPAWALNICZY 6 szt. Czytaj
33. SPODNIE OGRODNICZKI 65 szt. Czytaj
34. UBRANIE SPAWALNICZE 18 komplet Czytaj
35. GOGLE CXS JAGUAR 16 szt. Czytaj
36. POCHŁANIACZ A2 71 szt. Czytaj
37. HEŁM POLSTAR YS-7 Z MOCOWANIEM 35 szt. Czytaj
38. KOMBINEZON PYŁOCHRONNY 20 szt. Czytaj
39. OCHRONNIK SŁUCHU OPTIME I H510A 4 szt. Czytaj
40. PÓŁMASKA 3M 6000 18 szt. Czytaj
41. PÓŁMASKA JEDNORAZOWA P2 152 szt. Czytaj
42. PÓŁMASKA P/PYŁ P1 122 szt. Czytaj
43. RĘKAWICE COVENT BLUE 2131 504 para Czytaj
44. RĘKAWICE GUMOWE CHEMOODPORNE 15 para Czytaj
45. RĘKAWICE POLSTAR 120 para Czytaj
46. RĘKAWICE SPAWALNICZE GLOPER 39 para Czytaj
47. RĘKAWICE SPAWALNICZE LICO ARDON COY 57 para Czytaj
48. RĘKAWICE OCIEPLANE Z POLARU MĘSKIE 35 para Czytaj
49. RĘKAWICE PLX LUX 398 para Czytaj
50. RĘKAWICE ROBOCZE OCIEPLANE 44 para Czytaj
51. rĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE GUMĄ 120 para Czytaj
52. rĘKAWICE ROBOCZE PIĘCIPALCZASTE SKÓRA I TKANINA 57 para Czytaj
53. RĘKAWICE DZIANE NAKRAPIANE 220 para Czytaj
54. GOGLE 20 szt. Czytaj
55. KOMBINEZON OCHRONNY 11 szt. Czytaj
56. GOGLE ODPORNE NA PYŁ Z WAPNA HYDRATYZOWANEGO 11 szt. Czytaj
57. OKULARY OCHRONNE 40 szt. Czytaj
58. PÓŁMASKI FILTRUJĄCE 50 szt. Czytaj
59. PRZYŁBICA Z SZYBĄ Z POLIWĘGLANU 15 szt. Czytaj
60. RĘKAWICE JOB MASTER 400 para Czytaj
61. RĘKAWICE DZIANE POWLEKANE 786 para Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

Warunki podmiotowe, które muszą spełniać Dostawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:

  1. W stosunku do firmy nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie ogłoszono upadłości;
  2. Firma nie zalega z uiszczaniem podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne.
  3. Spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w zapytaniu ofertowym RFX na platformie zakupowej LOGINTRADE.
  4. Uprawniona jest do występowania w obrocie prawnym,
  5.  Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,


Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego (znak sprawy:OZ-MJ.D.2019)"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...