Enquiry creation date: 2019-02-13

Enea Ciepło sp. z o.o..

ul. Warszawska 27

15-062 Białystok

Tax Identification Number: 5420201908

Contact person:

Małgorzata Jaworowicz

Phone:

e-mail: malgorzata.jaworowicz@enea.pl

Enquiry No. Z5/310082/aktualizacja5

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://enea-cieplo.logintrade.net

Enquiry title

Change content (update):

AKTUALIZACJA 1:
Zamawiający na wniosek Wykonawcy doprecyzowuje opis produktów z poz.9,12,25,26. Wzory produktów z wymienionych pozycji przedstawiono w załącznikach do zapytania: Z5/310082/aktualizacja1.
AKTUALIZACJA 2:
1/ Zamawiający na prośbę Wykonawcy doprecyzowuje opis produktów z poz. 15 (obuwie profilaktyczne) oraz poz. 1 i 33 (spodnie ogrodniczki). Wzory z wymienionych pozycji przedstawiono w załącznikach do zapytania: Z5/310082/aktualizacja2.
2/ Do pozycji 1 i 33 (spodnie ogrodniczki) dodaje w opisie charakterystyki dot. kieszeni - kieszenie miechowe.
3/ Wszystkie wzory ubrań zawierające w swoim opisie logo firmy Enea, które mają być przesłane do postępowania powinny mieć nadruk logo.
4/ zamawiający zwiększa ilość asortymentu w pozycjach:
- poz. 3 koszulka Polo - o 31 szt.
- poz. 22 czapka z polaru pod kask - o 10 szt.
- poz. 21 kask ochronny (PELTROL) kolor biały - o 11 szt.
- poz. 57 okulary ochronne - o 5 szt.
- poz. 20 kamizelka ostrzegawcza - o 5 szt.
- poz. 24 zatyczki do uszu - o 11 szt.
- poz. 5 kurtka ostrzegawcza z odpinanym polarem - o 5 szt.
AKTUALIZACJA 3:
1/ Zamawiający na prośbę Wykonawcy doprecyzowuje poz. 27 BUTY TREAKINGOWE ( wzór butów lub równoważne w załączeniu).
AKTUALIZACJA 4:
W odpowiedzi na pytania zamawiającego:
1/ poz. nr 9 Buty ocieplane męskie, bezpieczne z podnoskiem kompozytowym dla pracowników fizycznych w załączniku.
2/ poz. nr 9 Buty ocieplane męskie, bezpieczne bez podnoska kompozytowego dla kadry kierowniczej zostały umieszczone w aktualizacji nr 1.
3/ poz. nr 5 Kurtka ostrzegawcza z odpinanym polarem 7w1 zmieniono zapis z "podpinka/ocieplacz dwustronny wypinany w formie polaru z pasami z taśmy odblaskowej" na zapis: "podpinka/ocieplacz dwustronny wypinany z pasami z taśmy odblaskowej.
4/ pozostałe charakterystyki poszczególnych pozycji pozostają bez zmian.
AKTUALIZACJA 5:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiającego:
1/ poz. nr 36 Pochłaniacz A2 podano 71 szt. Pochłaniacze pakowane są w kompletach, dlatego też doprecyzowujemy, że chodzi o komplety - 71.

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok z siedzibą w Białymstoku przy u. Gen. Wł Andersa 15, 15-124 Białystok zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup i sukcesywną dostawę odzieży roboczej oraz obuwia roboczego i odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego w 2019 r., zgodnie z wymaganym asortymentem Zamawiającego.

OFERTA powinna zawierać wypełniony Formularz "OFERTA" .

I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA DLA ENEA Ciepło sp. z o.o. ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok:

1) Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie do Magazynu Technicznego Zamawiającego w Białymstoku ul. Starosielce 2/1 w godz. 8.00 - 14.00 transportem Dostawcy, na jego koszt i ryzyko. Do dostawy należy dołączyć dokument dostawy (Wz lub List Przewozowy), na którym należy umieścić nr zamówienia.

2) Wymagany termin realizacji dostaw każdego asortymentu z Przedmiotu zamówienia - sukcesywnie w miarę potrzeb ENEA Ciepło sp. z o.o., w terminie do 15.12.2019r. na podstawie wysłanego zamówienia (e-mailem lub listownie) na daną pozycję asortymentową lub jej część (w treści e-maila, zamówienia podana będzie m.in. ilość, rozmiar pozycji, kolor oraz adres dostawy); termin dostawy nie może być dłuższy niż 2 tygodnie od daty otrzymania zamówienia.

3) Warunki płatności:Faktura zostanie dostarczona przez Dostawcę wraz z dostawą. Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

ENEA Ciepło sp. z o.o., ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok, NIP: 5420201908 z zaznaczeniem, że jako Nabywcę i Odbiorcę należy wskazać: Enea Ciepło sp. z o.o., ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok, NIP: 5420201908

Płatność nastąpi przelewem 30 dni od daty otrzymania towaru, po uprzednim sprawdzeniu zgodności ilościowej i jakościowej dostawy oraz daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT, zawierającej w swej treści nr zamówienia.

4)W przypadku niedotrzymania terminu dostawy określonego w pkt. 2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości zamówienia brutto.

5) Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy.

6) W przypadku wystąpienia wad Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wadach w formie dokumentowej, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad na swój koszt, w terminie do 14 dni od daty powiadomienia. Termin usunięcia wad może być wydłużony za zgodą Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% łącznej wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% tej wartości zamówienia brutto, a Zamawiający może podjąć własne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych uprawnień wynikających z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.

7) Zakazuje się - pod rygorem nieważności - dokonywania przez Wykonawcę cesji należności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA DLA ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Wł. Andersa 15, 15-124 Białystok:

1) Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie do Magazynu ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok z siedzibą w Białymstoku, ul. Andersa 15, 15-124 Białystok, w dni robocze transportem Dostawcy w godz. 8.00-14.00 na jego koszt i ryzyko. Do dostawy należy dołączyć dokument dostawy (Wz lub List Przewozowy), na którym należy umieścić nr zamówienia.

2) Wymagany termin realizacji dostaw każdego asortymentu z Przedmiotu zamówienia - sukcesywnie w miarę potrzeb ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok z siedzibą w Białymstoku, w terminie do 15.12.2019r. na podstawie wysłanego zamówienia (e-mailem lub listownie) na daną pozycję asortymentową lub jej część (w treści e-maila, zamówienia podana będzie m.in. ilość, rozmiar pozycji, kolor oraz adres dostawy); termin dostawy nie może być dłuższy niż 2 tygodnie od daty otrzymania zamówienia.

3) Warunki płatności:Faktura zostanie dostarczona przez Dostawcę do Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra.Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

NABYWCA: ENEA Ciepło sp. z o.o. z siedzibą; ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok, NIP: 5420201908

ODBIORCA: ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok z siedzibą w Białymstoku; ul. Gen. Wł. Andersa 15, 15-124 Białystok

Dopuszcza się przesyłanie faktur w wersji elektronicznej na dedykowany ku temu adres:faktury.elektroniczne@enea.pl

Jeśli Dostawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur - nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.

Płatność nastąpi przelewem 30 dni od daty otrzymania towaru, po uprzednim sprawdzeniu zgodności ilościowej i jakościowej dostawy oraz daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT, zawierającej w swej treści nr zamówienia.

4)W przypadku niedotrzymania terminu dostawy określonego w pkt. 2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości zamówienia brutto.

5)Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy.

6) W przypadku wystąpienia wad Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wadach w formie dokumentowej, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad na swój koszt, w terminie do 14 dni od daty powiadomienia. Termin usunięcia wad może być wydłużony za zgodą Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% łącznej wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% tej wartości zamówienia brutto, a Zamawiający może podjąć własne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych uprawnień wynikających z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.

7)Zakazuje się - pod rygorem nieważności - dokonywania przez Wykonawcę cesji należności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

III. Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.

IV. W przypadku wyboru Państwa oferty będą otrzymywać Państwo sukcesywne zamówienia w terminie do 15.12.2019 r. od ENEA Ciepło sp. z o.o. i ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok. Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia.

Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Klauzula RODO:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok na rzecz której świadczy Pan/Pani dostawy.

Stosowne informacje znajdują się pod linkiem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-cieplo/obowiązek-informacyjny

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade: tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27 e-mail: helpdesk@logintrade.net

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Jaworowicz

e-mail: malgorzata.jaworowicz@enea.pl

tel. 85 654 95 64


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. UBRANIE DRELICHOWE DWUCZĘŚCIOWE TYP SZWEDZKI (BLUZA DO PASA+SPODNIE OGRODNICZKI NA SZELKACH) 234 sets Read
2. KOSZULA FLANELOWA ROBOCZA 330 pcs Read
3. KOSZULKA POLO 20 pcs Read
4. KOSZULKA T-SHIRT 186 pcs Read
5. KURTKA OSTREZGAWCZA Z ODPINANYM POLAREM 7w1 25 pcs Read
6. UBRANIE OCIEPLANE OSTRZEGAWCZE 67 sets Read
7. KURTKA PRZECIWDESZCZOWA 76 pcs Read
8. KURTKA WATOWANA 11 pcs Read
9. BUTY OCIEPLANE MĘSKIE BEZPIECZNE 58 pairs Read
10. BUTY OCIEPLANE DAMSKIE BEZPIECZNE 3 pairs Read
11. PÓŁBUTY MĘSKIE BEZPIECZNE 15 pairs Read
12. PÓŁBUTY MĘSKIE 40 pairs Read
13. PÓLBUTY DAMSKIE 1 pairs Read
14. TRZEWIKI ROBOCZE MĘSKIE, BEZPIECZNE 91 pairs Read
15. OBUWIE PROFILAKTYCZNE 22 pairs Read
16. OBUWIE KĄPIELOWE 17 pairs Read
17. BUTY GUMOWE 91 pairs Read
18. GUMOFILCE 22 pairs Read
19. KOMPLET ODZIEŻY LABORATORYJNEJ (DAMSKA, MĘSKA) 1 sets Read
20. KAMIZELKA ODBLASKOWA - OSTRZEGAWCZA 60 pcs Read
21. KASK OCHRONNY PELTROL 83 pcs Read
22. CZAPKA Z POLARU POD KASK 22 pcs Read
23. NAUSZNIKI NISKIEGO UCISKU QB3 10 pcs Read
24. ZATYCZKI DO USZU 22 sets Read
25. TRZEWIKI BEZPIECZNE Z METALOWYM PODNOSKIEM 71 pairs Read
26. TRZEWIKI ZAWODOWE BEZ PODNOSKA 20 pairs Read
27. BUTY TREAKINGOWE 47 pairs Read
28. CZAPKA CZARNA TYPU BASEBALL 58 pcs Read
29. CZAPKA ZIMOWA CZARNA 3M 51 pcs Read
30. FARTUCH DRELICHOWY 5 pcs Read
31. KAMIZELKA OCIEPLANA NEGRA 6 pcs Read
32. KAPTUR SPAWALNICZY 6 pcs Read
33. SPODNIE OGRODNICZKI 65 pcs Read
34. UBRANIE SPAWALNICZE 18 sets Read
35. GOGLE CXS JAGUAR 16 pcs Read
36. POCHŁANIACZ A2 71 pcs Read
37. HEŁM POLSTAR YS-7 Z MOCOWANIEM 35 pcs Read
38. KOMBINEZON PYŁOCHRONNY 20 pcs Read
39. OCHRONNIK SŁUCHU OPTIME I H510A 4 pcs Read
40. PÓŁMASKA 3M 6000 18 pcs Read
41. PÓŁMASKA JEDNORAZOWA P2 152 pcs Read
42. PÓŁMASKA P/PYŁ P1 122 pcs Read
43. RĘKAWICE COVENT BLUE 2131 504 pairs Read
44. RĘKAWICE GUMOWE CHEMOODPORNE 15 pairs Read
45. RĘKAWICE POLSTAR 120 pairs Read
46. RĘKAWICE SPAWALNICZE GLOPER 39 pairs Read
47. RĘKAWICE SPAWALNICZE LICO ARDON COY 57 pairs Read
48. RĘKAWICE OCIEPLANE Z POLARU MĘSKIE 35 pairs Read
49. RĘKAWICE PLX LUX 398 pairs Read
50. RĘKAWICE ROBOCZE OCIEPLANE 44 pairs Read
51. rĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE GUMĄ 120 pairs Read
52. rĘKAWICE ROBOCZE PIĘCIPALCZASTE SKÓRA I TKANINA 57 pairs Read
53. RĘKAWICE DZIANE NAKRAPIANE 220 pairs Read
54. GOGLE 20 pcs Read
55. KOMBINEZON OCHRONNY 11 pcs Read
56. GOGLE ODPORNE NA PYŁ Z WAPNA HYDRATYZOWANEGO 11 pcs Read
57. OKULARY OCHRONNE 40 pcs Read
58. PÓŁMASKI FILTRUJĄCE 50 pcs Read
59. PRZYŁBICA Z SZYBĄ Z POLIWĘGLANU 15 pcs Read
60. RĘKAWICE JOB MASTER 400 pairs Read
61. RĘKAWICE DZIANE POWLEKANE 786 pairs Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

Warunki podmiotowe, które muszą spełniać Dostawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:

  1. W stosunku do firmy nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie ogłoszono upadłości;
  2. Firma nie zalega z uiszczaniem podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne.
  3. Spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w zapytaniu ofertowym RFX na platformie zakupowej LOGINTRADE.
  4. Uprawniona jest do występowania w obrocie prawnym,
  5.  Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego (znak sprawy:OZ-MJ.D.2019)"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...