Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-11

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA

Kazimierska 45

62-510 Konin

NIP: 6650001645

www.zepak.com.pl

Osoba kontaktowa:

Krystyna Śmigiel

tel: 63 247 37 37

e-mail: smigiel.krystyna@zepak.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z352/106129/aktualizacja1

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://zepak.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

W związku z prośbą jednego z potencjalnych oferentów o numeru seryjny silnika agregatu prądotwórczego typ HE-V455 P12 poniżej podaję ten numer:

Numer seryjny silnika agregatu prądotwórczego: 2016031025.

Zapytanie uzupełnione zostaje również o załącznik nr 4, który nie dołączył się podczas tworzenia.
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Treść zapytania:

Zamawiający - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA zaprasza do złożenia oferty techniczno-handlowej.

1.Przedmiot zamówienia.

Okresowy przegląd agregatu prądotwórczego na Instalacji Odsiarczania Spalin Elektrowni Pątnów I o mocy 455kVA, typ HE-V455 P12, nr fabryczny HE-V455/OB./053/128036, typ silnika VOLVO TAD1640GE,
prod. VOLVO PENTA, rok produkcji 2008.

Zakres prac: z godnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.

2.Planowany terminy realizacji usługi
17.06. – 05.07.2019 r.

3.Miejsce realizacji usługi
Elektrowni Pątnów, 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45

4.Warunki płatności
Płatność przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac.

5.Kryteria oceny ofert
Cena

6.Termin składania ofert.
1)Oferty można składać do dnia 19.02.2019 r. , godz. 12.00

7.Sposób przygotowania oferty.
1)Oferty w formie i terminie określonym niniejszym zapytaniem należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.
2)Składając ofertę na platformie zakupowej z wykorzystaniem formularza oferty (tabela z podaniem ceny) w przypadku braku oferowania którejkolwiek pozycji, pole w kolumnie Oferta należy pozostawić puste (niewypełnione). Podanie wartości 0 zł w polu cena oznacza złożenie oferty na produkt w kwocie 0 zł.
3)Oferta musi zawierać propozycję wynagrodzenia netto w PLN plus określenie wysokości podatku VAT, ze wszystkimi kosztami (między innymi: kosztami robocizny, materiałów, sprzętu, utylizacji odpadów (zużyte filtry, płyny eksploatacyjne), kosztami dojazdów, delegacji itp.).
4)Do oferty składanej na Internetowej Platformie Zakupowej należy załączyć w formie skanu:
Formularz ofertowy (Zał. nr 1),
Podpisany protokół informujący o zagrożeniach (zł. nr 2),
Potwierdzony zakres prac (zał. nr 3)
wykaz zrealizowanych prac (zał. nr 4) oraz dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie     (referencje) .
Firmy, które wykonywały tego typu prace na rzecz ZE PAK SA nie muszą składać złącznika nr 4. 

8.Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej bez obecności Oferentów.

9.Koszty przygotowania oferty.
1)Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z opracowaniem ofert.
2)Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Dostawcy w niniejszym postępowaniu
aż do udzielenia zamówienia są również ponoszone przez Dostawcę i nie będą zwracane przez Zamawiającego.

10.Okres związania Ofertą.
Dostawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonego w pkt. 6 Zapytania Ofertowego. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.

11.Gwarancja
1)Dostawca/Wykonawca gwarantuje poprawne i terminowe wykonanie usługi będącej przedmiotem postępowania.

12.Warunki formalne udziału w postępowaniu.
1)Złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
2)O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ekonomicznym oraz osobami o odpowiednich umiejętnościach zawodowych, posiadającymi uprawnienia wymagane do pracy przy urządzeniach energetycznych. Wobec Dostawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dostawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
3)Dostawca ubiegający się o zamówienie, winien mieć pełne i niezaprzeczalne prawo do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania na terenie Polski i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, wynalazczych i innych związanych z wykonaniem zamówienia, roszczenia te przejmuje Dostawca/Wykonawca. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek strat wynikłych z tego tytułu, straty te będą rekompensowane przez Dostawcę/Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, sądowych i prawniczych.
4)Dostawca ubiegający się o zamówienie deklaruje, że pracownicy przed przystąpieniem do pracy posiadać będą ważne zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do pracy w energetyce.
5)W celu spełnienia powyższych warunków Dostawca jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia w trakcie składania oferty poprzez platformę zakupową.
6)Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Dostawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych wymagań (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie
z „CEIDG” (Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, stosowne zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS lub KRUS, referencje, wykazy pracowników).
7)Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę/dostawcę, który
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał lub nienależycie je wykonał.

13.Wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego
1)Do dnia 14.02.2019 r. godz. 10.00 Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
2)Pytania należy przesłać poprzez platformę zakupową lub e-mailem na adres: smigiel.krystyna@zepak.com.pl
3)Treść wyjaśnień będzie przekazana e-mailem, faksem lub poprzez aktualizację Zapytania Ofertowego na platformie zakupowej.
4)W przypadku, gdy Dostawca złoży ofertę przed aktualizacją Zapytania Ofertowego, musi ona zostać złożona ponownie.
5)W zakresie formalnym informacji udziela: Krystyna Śmigiel, tel. 63 247 37 37.

14.Istotne postanowienia umowy
1)Przy podpisywaniu ewentualnej umowy, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zapisów o karach umownych: za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki (sumarycznie nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia netto); za odstąpienie od realizacji umowy lub przerwanie prac w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto.

15.Zastrzeżenia.
1)Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany treści Zapytania Ofertowego.
2)Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
3)Zamawiający po zakończeniu postępowania zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonej oferty.

16.Pozostałe postanowienia
1)Zamawiający nie zwraca materiałów przesłanych w związku z postępowaniem zakupowym.
2)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4)Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
5)W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że w załączniku do zapytania ofertowego zamieściliśmy klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych. Dostawcy/Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej.
6)Dostawca/Wykonawca/ podwykonawca/ podmiot trzeci, ma obowiązek, podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.
7)Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Zakupów umieszczonych na stronie internetowej https://zepak.logintrade.net/rejestracja/.
8)Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej (aukcje nie są aukcjami elektronicznymi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez Internetową Platformę Zakupową, e-mailem lub faksem.


17.Załączniki.
1) Formularz ofertowy.
2) Protokół informujący o zagrożeniach.
3) Zakres prac.
4. Wykaz zrealizowanych prac (wg zał. nr 4)
Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Przeglad agregatu prądotwór. HE-V455 P12 1 Jednostka działania Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):


Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Okresowy przegląd agregatu prądotwórczego na Instalacji Odsiarczania Spalin Elektrowni Pątnów I o mocy 455kVA, typ HE-V455 P12, nr fabr. HE-V455/OB/053/128036, typ silnika VOLVO TAD1640GE, prod. VOLVO PENTA, rok prod. 2008."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
1. załacznik nr 4 2019-02-08 16:25


Załączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.