Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-11

COBEX Polska Sp. z o.o.

Piastowska 29

47-400 Racibórz

NIP: 6390003994

www.cobexgroup.com

Osoba kontaktowa:

Małgorzata Rosiek

tel:

e-mail: malgorzata.rosiek@cobexgroup.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z1545/59272

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://cobex.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty .

Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu ul. Węgierska 188.Uwaga: warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. okulary ochronne, kask, rękawice i buty robocze.

Warunki realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) oraz wymagania wobec Wykonawcy zawierają:


 1. Przekazane materiał jeśli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty bez zgody Zamawiającego jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

 3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.

 4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ze wzoru umowy, ogólnej specyfikacji technicznej oraz ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie COBEX.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania(zamówienia).

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania.

 7. COBEX nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie demontażu filtrów koksowych wraz z wykonaniem nowych przyłączy do kolektora spalin wg załacznika do zapytania ofertowego. Zakres zadania dla demontażu filtrów koksowych(poglądowy rysunek filtra w załączniku),1. Należy uwzględnić sekwencyjne wykonanie zadania, zaczynając od filtru nr. 22. Demontaż należy prowadzić nie naruszając istniejących tras kablowych; 3. Należy przewidzieć wykorzystanie dźwigu oraz zamontowanej na konstrukcji suwnicy pomostowej (udźwig 2t); 4. Zadanie obejmuje również demontaż orurowania towarzyszącego instalacji filtracyjnej wraz ze zbiornikiem smoły. Zakres do wykonania nowych przyłaczy: 1. Zaślepienie kołnierza łaczącego odcinki rur kolektora 9bl. gr.min.10mm) - praca na wyłączonej instalacji (podcisneinie); 2. Demonaż odseparowanej częsci kolektora (wysokość kolektora ok. 9 m), 3. Czyszczenie z pozostałosci poprodukcyjnych oraz piaskowanie i malowanie całości konstrukcji ; 4. Wykoanie wpalenia we wskazanych miejscach odcinków przyłączeniowych rur zakończonych kołnierzami; Parametry porzyłaczy rurowych(orientacyjnie): srednica wewnętrzna rury ok.1250mm; grubość ścianki ok. 10mm; wymiary kołnierza - do uzgodnienia; sposób zaślepienia: blacha zaślep[aijąca 10mm; odległość kołnierza od srednicy kolektora ok.2m. 5. Montaż wykoanej konstrukcji; 6. Należy uwzględnić dwuetapowe wykoanie robót w uzgodnieniu z Zamawiającym. Klasa wykoania konstrukcji : EXX2; poziom niezgodności spawalniczych: C (wg EN ISO 5817). Powłoki malarskie : stopień jakości przygotowania powierzchni malarskich P1 wg EN ISO 12944) - katergoria korozyjnosci C3; metoda przygotowania powierzchni malarskich : Sa2 (obróbka strumieniowo ścierna wh PN EN ISO 8501-1; Farba epoksydowa Fontecoat EP 50 producent Tikkurilla (lub zamiennik) grubość 120 mikrom; Inne uwarunkowania: 1.Wszystkie roboty należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.Dla określenia miejsca wpalenia przyłączy do kolektora spalin należy uwzględnić konieczność weryfikacjiwymiarów na istniejącym rurociągu – obsługa geodezyjna po stronie wykonawcy;Wykonanie całości prac związanych z zadaniem po stronie Wykonawcy.Należy zwrócić szczególną uwagę na estetykę wykonywanych prac,Utylizacja złoża koksowego po stronie ZamawiającegoZłom stalowy należy przekazać Inwestorowi. Wizja lokalna na obiekcie – po uzgodnieniu terminu telefonicznieTermin realizacji zadania: do ustalenia (przewidywany okres od 03.2019 do 05.2020)Osoby do kontaktu:Marcin Kaczwiński tel. 695 745 081 Marcij Ujwary tel. 695 745 036. 1 Jednostka działania Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):


Kryteria oceny oferty

 1. Cena - 80%
 2. Termin realizacji - 5%
 3. Gwarancja - 10%
 4. Doświadczenie - 5%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Nowy Sącz - wykonanie demontażu filtrów koksowych wraz z wykonaniem nowych przyłączy do kolektora spalin "

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.