Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

Odlewnia Kutno Sp. z o.o

Cieszyńska 23G

40-173 Łaziska Górne

NIP: 5252590647

Osoba kontaktowa:

Piotr Wołowik

tel:

e-mail: pawel.rosiak@odlewniakutno.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z294/197541

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Dzień dobry,

poniżej przedstawiam Państwu zapytanie ofertowe.

Zapytanie składa:

Odlewnia Kutno Sp. z o.o.

Zakład Produkcyjny

99-300 Kutno, ul. Sklęczkowska 18

tel. +48 24 285 00 44, fax. +48 24 254 65 79

Regon 147331208, NIP 525-259-06-47

KRS 0000516281 Sąd Rejonowy w Katowicach

Kapitał zakładowy 1 000 000 zł w całości opłacony

Osoba do kontaktu: Piotr Wołowik tel. 505 326 337

Przedmiot zamówienia

Cyna 99,9% w gąskach z dostawą do Odlewni Kutno

Zamówienie będzie dotyczyło cyny 99,9% w gąskach z dostawą do Odlewni Kutno w ilości 540 kg

Żądany termin dostawy to  17-18.01.2019

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu)

· Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem platformy Logintrade

· Termin płatności min. 45 dni

· Akceptacja umowy z załacznika

· Koszt transportu: po stronie dostawcy

· Miejsce dostawy: Odlewnia Kutno Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, 99-300 Kutno, ul. Sklęczkowska 18

· Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

· W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

· Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria oceny oferty

· Cena - 100%

/ W przypadku zbliżonych ofert pod uwagę będzie brany również termin płatności /

Po zebraniu ofert odbędą się negocjacje cenowe w formie licytacji elektronicznej, o terminie której Dostawcy zostaną niezwłocznie poinformowani.

Przyjęcie towaru

W trakcie rozładunku Odbiorca przeprowadzi wstępną kontrolę poprawności dostawy poprzez:

· Weryfikację dostarczonych ilości;

· Weryfikację jakości towaru (może być połączona z poborem próbki do badań);

· Weryfikację zabezpieczenia towaru na czas transportu (plandeka służąca do zabezpieczenia surowca przed zawilgoceniem jest zdejmowana podczas dostawy);

Dokumenty wymagane przy dostawie

· Dokument WZ

· Certyfikat jakości lub atest

· Karta charakterystyki

Dodatkowe warunki formalne

Proszę o przysłanie skanów dokumentów firmy na platformę zakupową (dotyczy firm, które dotychczas takich dokumentów nie przesłały):

W przypadku osób prawnych:

1. NIP

2. REGON

3. KRS

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

1. NIP

2. REGON

3. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorstw

4. Dokument potwierdzający adres zamieszkania właściciela firmy, oraz jego PESEL

Nieprzesłanie dokumentów skutkuje wykluczeniem z dalszego postępowania.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Cyna w gąskach 99,9% 540 kg Czytaj

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Cyna w gąskach 99,9% z dostawą do Odlewni Kutno"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...