Enquiry creation date: 2019-01-11

Cersanit IV SP. Z O.O.

Leśna 6

22-300 Krasnystaw

Tax Identification Number: 9591762811

Contact person:

Arkadiusz Sadowski

Phone: +48 82 576-52-51 w. 436

e-mail: arkadiusz.sadowski@cersanit.com

Enquiry No. SRM/163978

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://cersanit.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Wykonanie modernizacji układu sterowniczego i układu nawilżania 6 suszarń komorowych
1. Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie modernizacji 6 szt. suszarń komorowych w Cersanit IV Sp. z o.o. ; ul .Leśna 6;
22-300 Krasnystaw
2. Dokładny zakres prac będących przedmiotem oferty, ich parametry określa poniższa specyfikacja :
a) Wykonanie układów regulacji temperatury i wilgotności na każdej z 6 suszarni. Wykonanie indywidualne dla każdej z suszarń. Regulatory sterujące z wyjściami analogowymi sterującymi temperaturą wewnątrz komory oraz wilgotnością (0-10V). Połączenie układu regulacji z istniejącym układem sterowania suszarń.
b) Wykonanie układu nadzoru i rejestracji wspólnego dla wszystkich 6 suszarni na komputerze PC z możliwością zdalnej kontroli parametrów pracy suszarń, rejestracji wilgotności i temperatury, tworzenie i przechowywanie wykresów temperatury i wilgotności, tworzenia nowych krzywych suszenia, przechowywanie i możliwość zdalnej zmiany krzywych suszenia na wszystkich suszarniach.
c) Modernizacja układu nawilżania suszarni w zakresie montażu nowego układu nawilżania na każdej z 6 suszarń sterowanych z nowego układu regulacji. Nawilżanie suszarń rozpylaną wodą zmiękczoną. Dozowanie ilości wody według założonej krzywej suszenia.
d) Dokładne ustalenia wykonania po wykonaniu wizji lokalnej suszarń w Cersanit IV Sp. z o.o.; ul Leśna 6; 22-300 Krasnystaw;
3. W ofercie należy uwzględnić:
a) sugerowany termin płatności 60 dni,
b) termin realizacji usługi od momentu złożenia zamówienia,
4. Odpowiedzi na pytania związane z zapytaniem, dodatkowe informacje o warunkach można uzyskać od:
Arkadiusz Sadowski tel.82 576 5251 wew. 436, email:arkadiusz.sadowski@cersanit.com
5. Przewidywany okres realizacji zamówień / zamówienia: marzec 2019 r.
6. Oferty powinny zawierać:
a) dokładną specyfikację wykonywanej usługi, karty katalogowe dostarczanych urządzeń
b) ceny jednostkowe netto,
c) warunki dostawy,
d) koszt dostawy w przypadku kiedy warunki dostawy określają je po stronie kupującego,
e) termin realizacji usługi od złożenia zamówienia,
f) minimum logistyczne,
g) warunki płatności,
h) walutę płatności,
i) zabezpieczenie wykonania umowy (gwarancje wykonania umowy - jej warunki i okres, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej itp. ),
j) dane ogólne dotyczące firmy: wyciąg z właściwego rejestru (KRS, wpis do ewidencji),
7. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres do końca grudnia 2019 roku. Bieg terminu rozpoczyna się wraz ze złożeniem oferty.
8. Oferty należy umieścić na platformie LOGINTRADE adres : https://www.logintrade.pl/
9. Zamawiający dopuszcza możliwość podjęcia decyzji o częściowej realizacji oferty.
10. Na zakres usług / zakupów objęty zapytaniem ofertowym przewiduje się zawarcie umów. Nie przewiduje się
   udzielania zaliczek.
11. Zamawiający dopuszcza jako postępowanie uzupełniające przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyny.
13. Oferty należy składać w terminie do dnia 28.01.2019

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Wykonanie modernizacji układu sterowniczego i układu nawilżania 6 suszarń komorowych 1 pcs Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie modernizacji układu sterowniczego i układu nawilżania 6 suszarń komorowych"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...