Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

Cersanit IV SP. Z O.O.

Leśna 6

22-300 Krasnystaw

NIP: 9591762811

Osoba kontaktowa:

Arkadiusz Sadowski

tel:

e-mail: arkadiusz.sadowski@cersanit.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SRM/163978

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://cersanit.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Wykonanie modernizacji układu sterowniczego i układu nawilżania 6 suszarń komorowych
1. Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie modernizacji 6 szt. suszarń komorowych w Cersanit IV Sp. z o.o. ; ul .Leśna 6;
22-300 Krasnystaw
2. Dokładny zakres prac będących przedmiotem oferty, ich parametry określa poniższa specyfikacja :
a) Wykonanie układów regulacji temperatury i wilgotności na każdej z 6 suszarni. Wykonanie indywidualne dla każdej z suszarń. Regulatory sterujące z wyjściami analogowymi sterującymi temperaturą wewnątrz komory oraz wilgotnością (0-10V). Połączenie układu regulacji z istniejącym układem sterowania suszarń.
b) Wykonanie układu nadzoru i rejestracji wspólnego dla wszystkich 6 suszarni na komputerze PC z możliwością zdalnej kontroli parametrów pracy suszarń, rejestracji wilgotności i temperatury, tworzenie i przechowywanie wykresów temperatury i wilgotności, tworzenia nowych krzywych suszenia, przechowywanie i możliwość zdalnej zmiany krzywych suszenia na wszystkich suszarniach.
c) Modernizacja układu nawilżania suszarni w zakresie montażu nowego układu nawilżania na każdej z 6 suszarń sterowanych z nowego układu regulacji. Nawilżanie suszarń rozpylaną wodą zmiękczoną. Dozowanie ilości wody według założonej krzywej suszenia.
d) Dokładne ustalenia wykonania po wykonaniu wizji lokalnej suszarń w Cersanit IV Sp. z o.o.; ul Leśna 6; 22-300 Krasnystaw;
3. W ofercie należy uwzględnić:
a) sugerowany termin płatności 60 dni,
b) termin realizacji usługi od momentu złożenia zamówienia,
4. Odpowiedzi na pytania związane z zapytaniem, dodatkowe informacje o warunkach można uzyskać od:
Arkadiusz Sadowski tel.82 576 5251 wew. 436, email:arkadiusz.sadowski@cersanit.com
5. Przewidywany okres realizacji zamówień / zamówienia: marzec 2019 r.
6. Oferty powinny zawierać:
a) dokładną specyfikację wykonywanej usługi, karty katalogowe dostarczanych urządzeń
b) ceny jednostkowe netto,
c) warunki dostawy,
d) koszt dostawy w przypadku kiedy warunki dostawy określają je po stronie kupującego,
e) termin realizacji usługi od złożenia zamówienia,
f) minimum logistyczne,
g) warunki płatności,
h) walutę płatności,
i) zabezpieczenie wykonania umowy (gwarancje wykonania umowy - jej warunki i okres, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej itp. ),
j) dane ogólne dotyczące firmy: wyciąg z właściwego rejestru (KRS, wpis do ewidencji),
7. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres do końca grudnia 2019 roku. Bieg terminu rozpoczyna się wraz ze złożeniem oferty.
8. Oferty należy umieścić na platformie LOGINTRADE adres : https://www.logintrade.pl/
9. Zamawiający dopuszcza możliwość podjęcia decyzji o częściowej realizacji oferty.
10. Na zakres usług / zakupów objęty zapytaniem ofertowym przewiduje się zawarcie umów. Nie przewiduje się
   udzielania zaliczek.
11. Zamawiający dopuszcza jako postępowanie uzupełniające przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyny.
13. Oferty należy składać w terminie do dnia 28.01.2019

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie modernizacji układu sterowniczego i układu nawilżania 6 suszarń komorowych 1 szt. Czytaj

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie modernizacji układu sterowniczego i układu nawilżania 6 suszarń komorowych"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...