Enquiry creation date: 2018-12-06

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Contact person:

Izabela Banaś

Phone: +48(81) 565 33 04

e-mail: izabela.banas@grupaazoty.com

Enquiry No. Z54/198612

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:


Szanowni Państwo,

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu kwaśnego pirofosforanu sodu.

Prosimy o przesłanie Państwa oferty zgodnie z następującymi założeniami:

1. Zakres dostawy:

- ilość: 3000 kg

- wymagania jakościowe:

1

Kwaśny pirofosforan sodu – Na2H2P2O7

min. 95 (% wag.)

2

Fosforany

max 3 (% wag.)

3

Żelazo jako Fe

max 50 (ppm)

4

Arsen jako As

max 1 (ppm)

5

Ołów jako Pb

max 5 (ppm)

6

Metale ciężkie

max 10 (ppm)

7

Związki nierozpuszczalne

max 0.2 (ppm)

8

Straty podczas suszenia

max 0.5 (ppm)

9

pH 1 % roztworu

4.0 – 4.6

Do oferty proszę dołączyć specyfikację jakościową

2. Cena: skalkulowana na bazie DDP Puławy – według Incoterms 2010

3. Opakowanie: worki na palecie (obciągnięte folią stretch)

4. Terminy dostaw:

    28 styczeń 2019 r. – 3000 kg

5. Proponowane warunki płatności:

Przelewem bankowym w ciągu 45 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku gdy ostatni dzień płatności wypada w inny dzień niż środa, płatność staje się wymagalna w najbliższą środę po terminie płatności.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części; nie przyjęcia żadnej z ofert; unieważnienia postepowania ofertowego lub odstąpienia od niego bez podania przyczyn, a także prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami

7. Postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w trybie Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”

8. Skuteczność oferty: Przyjęcie złożonej oferty wymaga naszego wyraźnego potwierdzenia w postaci oświadczenia, zamówienia lub umowy, podpisanych przez osoby uprawnione.

W przeciwnym razie ofertę uważa się za nie przyjętą.

We wszelkiej korespondencji prosimy powoływać się na numer naszego zapytania ofertowego.

Oczekujemy na Państwa odpowiedź.

Dears,

Please, find our inquiry concerning the purchase of Sodium Acid Pyrophosphate ( no. 68673).

You are requested to submit a firm proposal, without commitment for us, based on the following terms and conditions:

1. Scope of supply:

- quantity: 2000 kg

- characteristics:

1

Sodium Acid Pyrophosphate– Na2H2P2O7

min. 95 (% wag.)

2

Phosphates

max 3 (% wag.)

3

Iron Fe

max 50 (ppm)

4

Arsenic As

max 1 (ppm)

5

Lead Pb

max 5 (ppm)

6

Heavy metals

max 10 (ppm)

7

Insoluble compounds

max 0.2 (ppm)

8

Loss on drying

max 0.5 (ppm)

9

pH of 1% solution of

4.0 – 4.6

2. Price: fixed price to be quoted in EUR or USD

3. Terms of delivery:

DDP Puławy, Poland or different – according to Incoterms 2010

Please, state the country of origin for the goods offered.

4. Packaging: bags on a pallet (covered with stretch film)

5. Time of delivery:

28 January 2019 – 3000 kg

6. Proposed terms of payment:

After delivery of the goods within 45 days from the date of Invoice.

Having received the invoice the payments will be done according to contract payment terms with the following exception: if the payment due date is different thanFriday, the payment will be transferred on the next Friday, following the due date.

7. Validity of proposal: The proposal should be valid one month.

8. EffectiThe Purchaser shall have the right to freely choose the offer or part of the offer; not to accept any offer; cancellation of Inquiry for the purchase or to withdraw from it without giving reasons, as well as conduct negotiations with selected bidders.

9. This procedure is not carried out under the Act "Public Procurement Law"

10. Effectiveness of the proposal:

The acceptance of the proposal requires our confirmation in the form of a statement, the contract or agreement signed by authorized persons. Otherwise, the proposal is considered to be not accepted.

Please, quote our reference number in any correspondence to us. If you have any questions, please, do not hesitate to contact us

We look forward to your earliest reply

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Kwaśny pirofosforan sodu 3 TO Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i Dostawa Kwaśny Pirofosforan Sodu 3 tony"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...