Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-12-06

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

NIP: 7160001822

Osoba kontaktowa:

Izabela Banaś

tel: +48(81) 565 33 04

e-mail: izabela.banas@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z54/198612

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:


Szanowni Państwo,

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu kwaśnego pirofosforanu sodu.

Prosimy o przesłanie Państwa oferty zgodnie z następującymi założeniami:

1. Zakres dostawy:

- ilość: 3000 kg

- wymagania jakościowe:

1

Kwaśny pirofosforan sodu – Na2H2P2O7

min. 95 (% wag.)

2

Fosforany

max 3 (% wag.)

3

Żelazo jako Fe

max 50 (ppm)

4

Arsen jako As

max 1 (ppm)

5

Ołów jako Pb

max 5 (ppm)

6

Metale ciężkie

max 10 (ppm)

7

Związki nierozpuszczalne

max 0.2 (ppm)

8

Straty podczas suszenia

max 0.5 (ppm)

9

pH 1 % roztworu

4.0 – 4.6

Do oferty proszę dołączyć specyfikację jakościową

2. Cena: skalkulowana na bazie DDP Puławy – według Incoterms 2010

3. Opakowanie: worki na palecie (obciągnięte folią stretch)

4. Terminy dostaw:

    28 styczeń 2019 r. – 3000 kg

5. Proponowane warunki płatności:

Przelewem bankowym w ciągu 45 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku gdy ostatni dzień płatności wypada w inny dzień niż środa, płatność staje się wymagalna w najbliższą środę po terminie płatności.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części; nie przyjęcia żadnej z ofert; unieważnienia postepowania ofertowego lub odstąpienia od niego bez podania przyczyn, a także prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami

7. Postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w trybie Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”

8. Skuteczność oferty: Przyjęcie złożonej oferty wymaga naszego wyraźnego potwierdzenia w postaci oświadczenia, zamówienia lub umowy, podpisanych przez osoby uprawnione.

W przeciwnym razie ofertę uważa się za nie przyjętą.

We wszelkiej korespondencji prosimy powoływać się na numer naszego zapytania ofertowego.

Oczekujemy na Państwa odpowiedź.

Dears,

Please, find our inquiry concerning the purchase of Sodium Acid Pyrophosphate ( no. 68673).

You are requested to submit a firm proposal, without commitment for us, based on the following terms and conditions:

1. Scope of supply:

- quantity: 2000 kg

- characteristics:

1

Sodium Acid Pyrophosphate– Na2H2P2O7

min. 95 (% wag.)

2

Phosphates

max 3 (% wag.)

3

Iron Fe

max 50 (ppm)

4

Arsenic As

max 1 (ppm)

5

Lead Pb

max 5 (ppm)

6

Heavy metals

max 10 (ppm)

7

Insoluble compounds

max 0.2 (ppm)

8

Loss on drying

max 0.5 (ppm)

9

pH of 1% solution of

4.0 – 4.6

2. Price: fixed price to be quoted in EUR or USD

3. Terms of delivery:

DDP Puławy, Poland or different – according to Incoterms 2010

Please, state the country of origin for the goods offered.

4. Packaging: bags on a pallet (covered with stretch film)

5. Time of delivery:

28 January 2019 – 3000 kg

6. Proposed terms of payment:

After delivery of the goods within 45 days from the date of Invoice.

Having received the invoice the payments will be done according to contract payment terms with the following exception: if the payment due date is different thanFriday, the payment will be transferred on the next Friday, following the due date.

7. Validity of proposal: The proposal should be valid one month.

8. EffectiThe Purchaser shall have the right to freely choose the offer or part of the offer; not to accept any offer; cancellation of Inquiry for the purchase or to withdraw from it without giving reasons, as well as conduct negotiations with selected bidders.

9. This procedure is not carried out under the Act "Public Procurement Law"

10. Effectiveness of the proposal:

The acceptance of the proposal requires our confirmation in the form of a statement, the contract or agreement signed by authorized persons. Otherwise, the proposal is considered to be not accepted.

Please, quote our reference number in any correspondence to us. If you have any questions, please, do not hesitate to contact us

We look forward to your earliest reply

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Kwaśny pirofosforan sodu 3 TO Czytaj

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i Dostawa Kwaśny Pirofosforan Sodu 3 tony"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...