Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-01-12

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA

Kazimierska 45

62-510 Konin

NIP: 6650001645

www.zepak.com.pl

Osoba kontaktowa:

Piotr Maciejewski

tel: 63 247 33 87

e-mail: maciejewski.piotr@zepak.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z191/106792/aktualizacja1

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://zepak.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Z uwagi na zgłoszenia niektórych dostawców dot. problemów z otwarciem załącznika nr 1 w postaci pliku Excel, została dodana do niniejszego zapytania ofertowego nowa tabela wygenerowana w starszej wersji programu Excel.

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,
Zamawiający - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zaprasza do złożenia oferty techniczno-handlowej.

1.Przedmiot zamówienia.
Dostawa do Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych, rur kotłowych, przewodowych i żaroodpornych zgodnie z zestawieniem dostępnym w załączniku nr 1.

Oferowane materiały muszą spełniać wymagania techniczne Zamawiającego (zachowane wymiary i gatunki) oraz być zaopatrzone w Świadectwo Odbioru 3.1 - wymagane przy dostawie.

2.Planowany termin dostawy.
1 tydzień od dnia wystawienia zamówienia.
Dokładne terminy dostaw dla poczyszczonych materiałów zostały podane w zestawieniu dostępnym w załączniku nr 1.

3.Warunki dostawy.
1) Miejsce dostawy:
- Elektrownia Pątnów, ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin;
- Elektrownia Adamów, ul. Przemysłowa 1, 62-700 Turek;
- Elektrownia Konin, ul. Przemysłowa 158, 62-510 Konin.
2) Oferta winna być skalkulowana na bazie formuły DDP wg Incoterms 2010. Dostawca ponosi koszty i ryzyko dostarczenia towaru do Zamawiającego. Ubezpieczenie dostaw podczas transportu leży po stronie Dostawcy.

4.Warunki płatności.
Płatność przelewem w terminie 30 dni od otrzymania faktury.

5.Termin przyjmowania ofert.
1) Oferty można składać do dnia 20.01.2017  godz.11:00   
2) Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

6.Sposób przygotowania oferty.
1) Oferty należy składać z wykorzystaniem platformy zakupowej.
2) Scan podpisanej oferty należy dołączyć jako załącznik na platformie zakupowej.
3) Cena materiału podana na platformie zakupowej winna uwzględniać koszt dostawy.
4) Kwoty podczas składania oferty na platformie zakupowej winny być podane w PLN oraz oszacowane w sposób umożliwiający wybór częściowy oferty.
5) Dostawcy, z którymi ZE PAK S.A. nie miał możliwości dotychczasowej współpracy, zobowiązani są dołączyć do oferty 3 listy referencyjne potwierdzające realizację dostaw 
materiałów o podobnym charakterze w ciągu ostatnich 3 lat, na kwotę powyżej 50 000 zł dla każdej z dostaw.
6) Składając ofertę na platformie zakupowej z wykorzystaniem formularza oferty (tabela z podaniem ceny) w przypadku braku oferowania którejkolwiek pozycji, pole w kolumnie Oferta należy pozostawić puste (niewypełnione). Podanie wartości 0 zł w polu cena oznacza złożenie oferty na produkt w kwocie 0 zł.

7.Koszty przygotowania oferty.
1) Dostawca przygotuje ofertę na swój koszt.
2) Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Dostawcy w niniejszym postępowaniu aż do udzielenia zamówienia są również ponoszone przez Wykonawcę i nie będą zwracane przez Zamawiającego.

8.Okres związania Ofertą.
Dostawca jest zawiązany ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonego w pkt. 5 Zapytania Ofertowego. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.

9.Wymagania techniczne dot. zamawianych materiałów.
1) Dla rur stalowych przewodowych i konstrukcyjnych wymagane Świadectwo Odbioru 3.1 wg PN-80/H-74219.
2) Dla rur kotłowych wymagane Świadectwo Odbioru 3.1 wg PN-EN 10216-2
3) Dla rur ze stali kwasoodpornych i żaroodpornych wymagane Świadectwo Odbioru 3.1 wg PN-EN 10216-5

10.Warunki formalne udziału w postępowaniu.
1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
2) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i ekonomicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Dostawca ubiegający się o zamówienie, winien mieć pełne i niezaprzeczalne prawo do oferowania dostawy materiałów będących przedmiotem postępowania na terenie Polski i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, wynalazczych i innych związanych z wykonaniem zamówienia, roszczenia te przejmuje Dostawca.
4) W celu spełnienia powyższych warunków Dostawca jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia w trakcie składania oferty poprzez platformę zakupową.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Dostawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych wymagań (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z „CEIDG” Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, stosowne zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS lub KRUS, referencje, wykazy pracowników, wykaz dostaw materiałów o podobnym charakterze).

11.Wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego.
1) Do dnia 18.01.2017 godz. 13:00 Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
2) Pytania należy przesłać poprzez platformę zakupową lub e-mailem na adres: maciejewski.piotr@zepak.com.pl
3) Treść wyjaśnień będzie przekazana e-mailem, faksem lub poprzez aktualizację Zapytania Ofertowego na platformie zakupowej.
4) W przypadku, gdy Dostawca złoży ofertę przed aktualizacją Zapytania Ofertowego, musi ona zostać złożona ponownie.

12.Istotne postanowienia umowy.
Przy podpisywaniu ewentualnej umowy, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zapisów o karach umownych: za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki (nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia netto); za odstąpienie od realizacji umowy lub przerwanie prac w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto.

13.Zastrzeżenia.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
3) Zamawiający po zakończeniu postępowania zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonej oferty.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednego Dostawcy.

14.Pozostałe postanowienia.
1) Zamawiający nie zwraca materiałów przesłanych w związku z postępowaniem zakupowym.
2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych/równoważnych (zamienników). 
4) Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Zakupów umieszczonych na stronie internetowej https://zepak.logintrade.net/rejestracja/.
5) Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
6) Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez platformę zakupową, e-mailem lub faksem.
7) Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę/dostawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał lub nienależycie je wykonał.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. RURY STAL.PRZEW. 610X11 ST3S 60 mb Czytaj
2. RURA STAL. 38X2,5 R35 12 mb Czytaj
3. RURY STAL.B/SZ 133X8 R35/P235TR 12 mb Czytaj
4. RURA STAL. B/SZ 139,7X8 18G2A/S355 60 mb Czytaj
5. RURA STAL. B/SZ 168,3X8 18G2A/S355 60 mb Czytaj
6. RURA STAL.B/SZ 219,1X7,1 R35/P235TR 18 mb Czytaj
7. RURY STAL. B/SZ 323,9X20 S355J2G 12 mb Czytaj
8. RURA STAL. B/SZ 88,9X4,0 R35/P235TR 18 mb Czytaj
9. RURA STAL.B/SZ 273X8 MM R35/P235TR 48 mb Czytaj
10. RURA STAL. B/SZ 101,6X4 R35/P235TR 48 mb Czytaj
11. RURA STAL. B/SZ 121X4 R35/P235TR 48 mb Czytaj
12. RURA STAL. B/SZ 177,8X7 R35/235TR 48 mb Czytaj
13. RURA STAL. B/SZ 70X3,6 R35/P235TR 48 mb Czytaj
14. RURY STAL. 44,5X4 R35/P235T1 24 mb Czytaj
15. RURY STAL. 31,8X2,9 R-35 24 mb Czytaj
16. RURA STAL. 26,9X4,0 R35 60 mb Czytaj
17. RURA STAL.PRZEW.20X2,3 GAT. R35 48 mb Czytaj
18. RURA STAL.B/SZ 57X5 R35/P235TR 24 mb Czytaj
19. RURA KOTŁ. 70X4,0 MM GAT.K18 100 mb Czytaj
20. RURY KOTŁOWE 38X4 K18/III* P265GH TC2 132 mb Czytaj
21. RURY KOTŁ.III ST.76,1X10 G.K18 50 mb Czytaj
22. RURY KOTŁ. 101,6X10 G.K18 30 mb Czytaj
23. RURY KOTŁ. IIIST. 159X10MM K18 20 mb Czytaj
24. RURY KOTŁOWE-BZ III ST. 51X4 GAT.K18 50 mb Czytaj
25. RURY KOTŁOWE-BZ III ST. 25X4 MM GAT.K18 50 mb Czytaj
26. RURA KOTŁ. 31,8X3,6 GAT. K18 / P265GHTC2 9000 mb Czytaj
27. RURY KOTŁ. III ST.63,5X6,3 GAT.K18 24 mb Czytaj
28. RURY KOTŁ. 51X5 GAT.K18 III*/P265GH TC2 60 mb Czytaj
29. RURA KOTŁ. 70X4,0 MM GAT.16M 100 mb Czytaj
30. RURY KOTŁOWE-BZ III ST. 38X4 MM GAT.15HM 50 mb Czytaj
31. RURY KOTŁOWE-BZ III ST.38X4,5 GAT.15HM 50 mb Czytaj
32. RURY KOTŁOWE-BZ III ST.38X5MM GAT.15HM 100 mb Czytaj
33. RURY KOTŁOWE-BZ III ST. 31,8X5 GAT.15HM 50 mb Czytaj
34. RURY KOTŁOWE-BZ III ST. 44,5X4 GAT.15HM 50 mb Czytaj
35. RURY KOTŁOWE-BZ III ST.44,5X5 GAT.15HM 50 mb Czytaj
36. RURA KOTŁ. 57X4 MM GAT.15HM 50 mb Czytaj
37. RURY KOTŁ. 25X4 15HM 50 mb Czytaj
38. RURA KOTŁOWA FI 31,8X3,6 GAT.15HM 2000 mb Czytaj
39. RURY KOTŁOWE-BZ III ST.38X7,1 GAT.10H2M 50 mb Czytaj
40. RURY KOTŁOWE-BZ III ST. 38X6,3 GAT.10H2M 50 mb Czytaj
41. RURY KOTŁOWE-BZ III ST.44,5X5 GAT.10H2M 50 mb Czytaj
42. RURY KOTŁOWE-BZ III ST.38X8,8 G.10H2M 24 mb Czytaj
43. RURY ZE ST.WALC.NA GOR.133X5,6 GAT.H18JS 20 mb Czytaj
44. RURY STAL.WALC.NA GORĄCO 108X5 G.H25T 20 mb Czytaj
45. RURA ŻAROODP.31,8X2,9 MM GAT.1H18N10T 12 mb Czytaj
46. RURA ŻAROODP.FI 21,3X2,6 GAT.1H18N9T 36 mb Czytaj
47. RURY ŻAROOD.WALC.NA Z.48,3X3,2 G.1H18N9T 12 mb Czytaj
48. RURA KOTLOWA 60,3X4 1H18N9T 24 mb Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

Oferowane materiały winny spełniać wymagania techniczne określone w zleceniu zakupu.

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...