Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-01-11

PKPE Holding Sp. z o.o.

ul. Hoża 63/67

00-681 Warszawa

NIP: 527-272-92-78

www.pkpenergetyka.pl

Osoba kontaktowa:

Michał Nowocień

tel:

e-mail: m.nowocien@pkpenergetyka.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z20/172523

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://pkpenergetyka.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

1. Postępowanie prowadzone jest przez PKP Energetyka S.A. oddział w Warszawie - Usługi Zakład Południowy ul. Kamienna 14, 31–403 Kraków (zwanym dalej Sprzedającym) zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ w formie elektronicznego zapytania ofertowego na stronie Logintrade Sp. z o.o. pod adresem: https://pkpenergetyka.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.htmli nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych.

2. Użyte w dalszej części SIWZ określenie „Kupujący” oznacza odpowiednio: podmiot składający

ofertę i podmiot wybrany do realizacji zamówienia.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

4. Sprzedający, o ile nie unieważni postępowania, zgodnie z pkt 3, zastrzega możliwość przejścia
w tryb negocjacji warunków umowy lub przeprowadzenia drugiego etapu postępowania w formie licytacji elektronicznej dla co najmniej dwóch oferentów z najlepszymi ofertami.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści SIWZ, przed terminem składania ofert.

6.Jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w składanych dokumentach, Sprzedający przedłuży termin składania ofert.

7. Złożenie oferty w postępowaniu oznacza akceptację warunków niniejszej specyfikacji.

A.Szczegółowe określenie Przedmiotu sposobu i terminu Realizacji

Przedmiotem zapytania jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej dla szafy sterowniczej typu ESO. Opracowanie oprogramowania dla szafy zdalnego sterowania typu ESO oraz w bazie danych NC Kraków w tym dostawa i montaż urządzenia w st. Kraków Płaszów (pomieszczenie ND Kraków-Płaszów) , dokonanie przeprowadzenia prób funkcjonalnych i zobrazowania dypozytorskiego. Urządzenie zdalnego sterowania musi umożliwiać sterowanie odłącznikami nr 41 i 42 na p.o. Zabłocie oraz na odłącznikach 22, 33, 45, 5, 35 na p.o. Krzemionki.

Usługa nie obejmuje ułożenia kabli sterownicznych do napędu odłaczników (robota po stronie Zamawiającego) z szafy ESO oraz instalacji zasilającej szafę ESO.


Usługę należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w załączonej dokumentacji projektowej dla budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki wraz z kartami nadzoru autorskiego

1.Szczegóły techniczne i oględziny:

Marek Wdowiszewski tel. 697042601 i Janusz Suwada 697040631

2. Termin wykonania usługi:

Opracowanie dokumentacji projektowej: 15 marca 2017 roku

Dostawa urządzeń i uruchomienie: 15 maja 2017 roku

3. Ustala się następujący sposób rozliczenia:

I rata płatności po wykonaniu i odebraniu dokumentacji projektowej, II rata płatności po dostawie i uruchomieniu urządzeń - na podstawie protokołu odbioru robót.

4. Płatność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem na podstawie faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

5. Cena netto obejmuje całkowity ryczałtowy koszt wykonania robót i pozostaje niezmienna przez cały okres trwania umowy. W przypadku powstania szkody na terenie prac, Wykonawca ponosi koszty naprawy szkód.

6.Miejsce wykonania usługi:

ND Kraków-Płaszów i NC Kraków

B.Opis warunków udziału w Postępowaniu

Kupujący ubiegający się o zamówienie przesyła ofertę poprzez platformę zakupową do dnia:
19 marca 2017 r. do godz. 14:00.


Inne wymogi wobec dostawców:
Wybór oferenta w oparciu o całą ofertę a cenę w ofercie należy rozbić na kwotę dot. opracowania dokumentacji i dostaw urządzeń wraz z uruchomieniem.

C. WADIUM

Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.

D. Termin związania ofertą

Kupujący pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą 30 dni od dnia złożenia oferty.

E. WYBÓR Kupującego

1. Sprzedający dokonana wyboru oferty na podstawie ceny,

2. Oferta, która uzyska w wyniku postępowania status najkorzystniejszej, podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie organy Sprzedającego,

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji ze sprzedającymi.

F. Termin itryb powiadomienia o wyborze Kupującego

W przypadku zatwierdzenia najkorzystniejszej oferty w trybie pkt E podpunkt 2, z Kupującym, który tę ofertę złożył, zostanie zawarta umowa w terminie do pięciu dni roboczych od zatwierdzenia wyników postępowania.

G. środki ochrony prawnej

W niniejszym postępowaniu Kupującym nie przysługują środki odwoławcze.

H. DODATKOWE INFORMACJE DLA OFERENTÓW

1. PKP Energetyka S.A. posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący zarządzanie środowiskiem, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001, a tym samym zobowiązana jest do zapobiegania negatywnym wpływom na środowisko naturalne. W związku z tym, obowiązuje się Wykonawcę do spełnienia wymagań ochrony środowiska w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia.

2. W uzasadnionych przypadkach PKP Energetyka S.A. może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z uwagi na rażące naruszenie przepisów ochrony środowiska.

3. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji Umowy zgodnie z regulacjami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.

4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do okresowych kontroli przestrzegania przez WYKONAWCĘ przepisów dotyczących ochrony środowiska, w zakresie realizacji Umowy. Do przeprowadzania kontroli upoważniony jest pracownik ds. ochrony środowiska.

5. Kary wynikające z nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska przez Wykonawcę, ponosi Wykonawca, a w sytuacji, gdy kara zostanie nałożona bezpośrednio na PKP Energetyka S.A. Wykonawca zwróci jej równowartość powiększoną o ewentualne koszty postępowania.

6. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wszelkich wyrządzonych wskutek swoich działań szkód w środowisku poprzez przywrócenie środowiska do stanu pierwotnego lub pokrycia kosztów przywrócenia środowiska do stanu pierwotnego według decyzji i wyceny PKP Energetyka S.A.

7. O wystąpieniu awarii środowiskowej należy niezwłocznie powiadomić pracownika ds. ochrony środowiska Zakładu Południowego, na terenie którego realizowane jest zamówienie - Pana Kamil Mazur - tel. nr 697 040 505.

8. Zamawiający ma wdrożony Kodeks Dostawców i Wykonawców, udostępniony pod adresem http://www.pkpenergetyka.pl/O-PKP-Energetyka/Spoleczna-odpowiedzialnosc/Kodeks-Dostawcow-i-Wykonawcow Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu, akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do zastosowania jego zasad w swoich działaniach dotyczących współpracy ze Spółką.

I. Kary Umowne

1. Za opóźnienia w odbiorze przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego za całość przedmiotu umowy netto za każdy dzień opóźnienia,

2. Za niedokonanie odbioru przedmiotu umowy z winy Kupującego lub w przypadku odstąpienia Sprzedającego od sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zapłaci karę umowną wysokości 30% wynagrodzenia całkowitego za całość umowy,

3. Kupujący zobowiązuje się wpłacić Sprzedającemu karę umowną w terminie do 30 dni od daty wystawienia noty,

4. Jeżeli rzeczywista szkoda wynikająca z niewykonania lub nierzetelnego wykonania umowy przewyższa wysokość naliczonej kary umownej, wówczas Sprzedający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary (art.484 Kodeksu Cywilnego),


Kraków, dnia 10 stycznia 2017 roku

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Usługa projektowa i wykonawcza 1 ST Czytaj


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...