Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-01-10

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA

Kazimierska 45

62-510 Konin

NIP: 6650001645

www.zepak.com.pl

Osoba kontaktowa:

Krystyna Śmigiel

tel: 63 247 37 37

e-mail: smigiel.krystyna@zepak.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z154/106129

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://zepak.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,
Zamawiający - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zaprasza do złożenia oferty techniczno-handlowej.

1.Przedmiot zamówienia.
Przegląd techniczny izotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej w Elektrowni Pątnów-Konin oraz Elektrowni Pątnów II w roku 2017.
Zakres prac:
• zgodnie z załącznikiem nr 2

2.Termin realizacji usługi.
• 2017 r.

3.Miejsce realizacji usługi:
 
  Elektrownia Pątnów I i Elektrownia Pątnów II
  62-510 Konin, ul. Kazimierska 45 

  Elektrownia Konin
  62-510 Konin, ul. Przemysłowa 158

4.Warunki płatności.
Płatność przelewem w terminie 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

5.Kryteria oceny ofert.
Cena

6.Termin składania ofert.
1) Oferty można składać do dnia  20.01.2017 r., godz.12:00   
2) Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

7.Sposób przygotowania oferty.
1) Oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem należy składać
z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.
2) Składając ofertę na platformie zakupowej z wykorzystaniem formularza oferty (tabela z podaniem ceny) w przypadku braku oferowania którejkolwiek pozycji, pole w kolumnie Oferta należy pozostawić puste (niewypełnione). Podanie wartości 0 zł w polu cena oznacza złożenie oferty na produkt w kwocie 0 zł.
3) Oferta musi zawierać propozycję wynagrodzenia netto w PLN plus określenie wysokości podatku VAT, ze wszystkimi kosztami (między innymi: kosztami robocizny, kosztami materiałów, dojazdów, delegacji, itp.). Prosimy o podanie ceny łącznej oraz podział na Elektrownie.
4) Do oferty (z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej) należy załączyć (skany dokumentów):
- formularz ofertowy (Załącznik nr 1) z opisem przedmiotu oferty,
- potwierdzony zakres prac (Załącznik nr 2)
- podpisany Protokół przekazania informacji o zagrożeniach (załącznik nr 3)

- wykaz zrealizowanych prac (Załącznik nr 4). Zamawiający wymaga przedstawienia wykonanych min. 3 usług o podobnym charakterze wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym terminie (z podaniem przedmiotu prac, dat wykonania i odbiorców, ze wskazaniem ich adresu i numeru telefonu), wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych prac (np. referencje).
Podmioty, które wykonywały ww. usługę dla ZE PAK SA nie składają załącznika nr 4.

8.Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej bez obecności Oferentów.

9.Koszty przygotowania oferty.
1) Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z opracowaniem ofert.
2) Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Dostawcy w niniejszym postępowaniu aż do udzielenia zamówienia są również ponoszone przez Dostawcę i nie będą zwracane przez Zamawiającego.

10.Okres związania Ofertą.
Dostawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonego w pkt. 6 Zapytania Ofertowego. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.

11.Gwarancja.
1) Dostawca gwarantuje poprawne i terminowe wykonanie usługi będącej przedmiotem postępowania.

12.Warunki formalne udziału w postępowaniu.
1) Złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
2) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy posiadają:
- uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i ekonomicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- nie otwarto wobec Dostawcy likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dostawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
3) Dostawca ubiegający się o zamówienie, winien mieć pełne i niezaprzeczalne prawo do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania na terenie Polski i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich.
W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, wynalazczych i innych związanych z wykonaniem zamówienia, roszczenia te przejmuje Dostawca/Wykonawca. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek strat wynikłych z tego tytułu, straty te będą rekompensowane przez Dostawcę/Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, sądowych i prawniczych.
4) W celu spełnienia powyższych warunków Dostawca jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia w trakcie składania oferty poprzez platformę zakupową.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Dostawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych wymagań (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z „CEIDG” (Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, stosowne zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS lub KRUS, referencje, wykazy pracowników).


13.Wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego.
1) Do dnia 17.01.2017 r. godz. 10:00 Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
2) Pytania należy przesłać poprzez platformę zakupową lub e-mailem na adres: smigiel.krystyna@zepak.com.pl.
3) Treść wyjaśnień będzie przekazana e-mailem, faksem lub poprzez aktualizację Zapytania Ofertowego na platformie zakupowej.
4) W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę przed aktualizacją Zapytania Ofertowego, musi ona zostać złożona ponownie.
5) Informacji udzielają:
a) w zakresie merytorycznym:
• Siwek Władysław, tel. 63 247 34 87
b) w zakresie formalnym: 
• Śmigiel Krystyna, tel. 63 247 37 37


14.Zastrzeżenia.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany treści Zapytania Ofertowego.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
3) Zamawiający po zakończeniu postępowania zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonej oferty.

15.Pozostałe postanowienia.
1) Zamawiający nie zwraca materiałów przesłanych w związku z postępowaniem zakupowym.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
5) Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Zakupów umieszczonych na stronie internetowej https://zepak.logintrade.net/rejestracja/.
6) Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej (aukcje nie są aukcjami elektronicznymi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez Internetową Platformę Zakupową, e-mailem lub faksem.
7) Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę/dostawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał lub nienależycie je wykonał.


16.Załączniki.
1) Formularz Ofertowy.
2) Zakres prac.
3) Protokół przekazania informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie ZE PAK S.A.
4) Wykaz zrealizowanych prac.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Przegląd aparat. radioizotop.Pąt-Konin 1 Jednostka działania Czytaj
2. Przegląd aparat. rafdioizot. P-II 1 Jednostka działania Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):


Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%Załączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...