Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-01-11

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

600-lecia 9

62-540 Kleczew

NIP: 665-00-03-147

www.kwbkonin.pl

Osoba kontaktowa:

Andrzej Hajdasz

tel: 063 247-54-40

e-mail: hajdasz.andrzej@kwbkonin.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z1079/13115

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://kwbkonin.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty

1. Przedmiot zamówienia:
a) Zespół pompy SP500 SR-V-EP z osprzętem i sterowaniem w wykonaniu specjalnym wg specyfikacji (BOSCH-REXROTH) - 1 szt.

Specyfikacja:
- hydraulic accumulator LI/PM1BR7-4& – 2 szt.
- hydraulic accumulator LI/PM1BR7-2& – 1 szt.
- mounting clamp HS& – 5szt.
- support arm 078& - 2szt.
- holding plate 078& - 5 szt.
- mounting kit 0781& – 3 szt.
- sensor cable SAC – 4 szt.
- threaded fastener EL& - 1 szt.
- threaded fastener RED& - 1 szt.
- threaded fitting GE& - 2 szt.
- hose R1& - 3 szt.
- przewody elastyczne, kołnierze, przyłączki i złączki – 1 komplet.

UWAGA:
Do przedmiotu dostawy należy dołączyć dokumentację techniczno-ruchową.

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) materiały muszą być fabrycznie nowe,
b) do materiałów należy dołączyć wymagane prawem dokumenty będące podstawą odbioru (atest materiałowy lub certyfikaty jakości, zgodności itp.).

3. Warunki dostawy:
a) termin dostawy: do dnia 28.04.2017r; inny (dłuższy) termin dostawy wymaga wyraźnego wskazania w treści oferty,
b) miejsce i godziny dostawy: wyłącznie w dni robocze, PAK KWB Konin S.A. Odkrywka Lubstów – Police, 62-610 Sompolno, Oddział EIS KLM w godzinach 6:00 - 13:00.
c) transport na koszt Dostawcy,
d) termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu poprawnej faktury,
e) wymagane jest poprawne zaadresowanie oraz umieszczenie numeru zamówienia w widocznym miejscu elementu dostawy.

4. Oferty:
a) oferty będą przyjmowane do dnia 26.01.2017r do godz. 12:00,
b) zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
c) oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej,
d) oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu,
e) oferta musi zawierać propozycję wynagrodzenia netto w PLN ze wszystkimi składnikami,
f) w treści oferty należy podać okres gwarancji liczony w miesiącach, ze wskazaniem od którego dnia biegnie okres gwarancji (dostawy lub montażu),
g) jakiekolwiek odstępstwa od specyfikacji przedmiotu zamówienia wymagają wyraźnego opisania w treści składanej oferty,
h) otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów,
i) zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert.

5. Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
a) złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
b) załączenie w internetowym formularzu ofertowym poniższych dokumentów:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta, że Oferent akceptuje warunki postępowania wymienione w niniejszym zaproszeniu,
3) oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta, że Oferent zapoznał się ze wzorem umowy przygotowanym przez Zamawiającego (jeżeli takowy został dołączony do zaproszenia), nie wnosi do niego zastrzeżeń i zobowiązuje się do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty oraz odesłania podpisanej umowy najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania (oświadczenia mogą być złożone w jednym dokumencie),
4) stosowne pełnomocnictwo do uczestniczenia osób w negocjacjach lub aukcji i podejmowania wiążących decyzji.

6. Oferent zobowiązuje się do zapłaty kar umownych zamieszczonych w umowie.

7. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do:
a) odmowy przyjęcia przesyłki w przypadku braku pełnego i poprawnego adresu dostawy lub braku numeru zamówienia umieszczonego w widocznym miejscu elementu dostawy,
b) odmowy przyjęcia przesyłki w przypadku braku dokumentów identyfikujących dostawę ("WZ", faktura lub list przewozowy),
c) odmowy rozładunku w przypadku gdy rozładunek dostarczonego materiału wymaga dodatkowego rozładunku i załadunku materiału przeznaczonego dla innych Odbiorców,
d) odmowy rozładunku materiałów dostarczonych po godzinie 13:00,
e) odrzucenia oferty gdy termin dostawy zaproponowany przez Dostawcę nie spełnia wymagań Zamawiającego,
f) zażądania od każdego Oferenta dodatkowych wyjaśnień oraz oryginału dokumentów dopuszczających do postępowania,
g) zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania,
h) swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
i) częściowego wyboru oferty - w ramach danej pozycji,
j) odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny,
k) zaproszenia Oferentów do dalszych negocjacji lub kontynuacji procesu wyboru dostawcy z wykorzystaniem aukcji/licytacje internetowej (wówczas aukcja/licytacja nie będzie licytacją/aukcją w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.),
l) w sytuacji dogrywki w formie aukcji odmowy uznania zgłoszenia przez Oferenta problemów technicznych (uniemożliwiających udział w aukcji) w przypadku braku uczestnictwa Oferenta w aukcji testowej,
m) żądania od Dostawcy pisemnego potwierdzenia cen jednostkowych na materiały objęte postępowaniem,
n) w przypadku wyboru oferty żądania od Dostawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.

8. Pozostałe:
a) pytania w sprawach technicznych można składać przez Platformę Zakupową lub kierować do Pana Leszka Kierzka pocztą elektroniczną na adres: kierzek.leszek@kwbkonin.pl lub tel. 63/247-64-87.
b) komunikacja z Oferentami w trakcie procesu zakupu będzie prowadzona przez platformę zakupową, fax'em oraz pocztą elektroniczną,
c) złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, regulaminu Internetowej Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz regulaminu prowadzenia postępowań zakupowych umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego,
d) złożenie oferty jest potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
e) Oferent składając ofertę w czasie aukcji akceptuje zawarte w opisie aukcji warunki,
f) dostawy mogą być realizowane na podstawie podpisanej umowy lub zamówienia.

9. Załączniki:
a) Brak.

10. Kleczew, dnia 11.01.2017r.

11. Prowadzący sprawę: Andrzej Hajdasz

12. Zatwierdził: Przemysław Lipiński


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Zespół pompy SP500 SR-V-EP wraz z osprzętem i sterowaniem w wykonaniu specjalnym 1 szt. Czytaj


Załączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...