Enquiry creation date: 2021-11-26

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Świerże Górne

26-900 Kozienice

Tax Identification Number: 8120005470

Enquiry No. Z502/261613/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

ZMIANA ILOŚCI POZYCJI- DODANE 5 POZYCJI.

Enquiry contents:

Dzień dobry,

ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. zaprasza Państwa do złożenia oferty na przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zaproszeniu.

Miejsce oraz warunki dostawy:

Magazyn ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice.

Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań ze strony Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymają Państwo Zamówienie zakupu.

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia postępowania uzupełniającego/negocjacji z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami. Wybór Wykonawcy/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca jest związany Ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW LUB ZŁOŻENIE WYJAŚNIEŃ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

W toku rozpatrywania ważnych ofert, jeżeli jest to konieczne ze względu na potrzebę uzyskania wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów do złożonych ofert, wybór Wykonawcy można poprzedzić wyjaśnieniami potwierdzonymi na piśmie. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany ceny lub innych danych będących przedmiotem oceny oferty.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY:

1) Zamawiający wyklucza Wykonawców z postępowania o udzielenie Zamówienia, jeżeli:

- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Spółce w związku z realizacją zamówienia;

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert (o ile wadium było wymagane),

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził szkodę Spółce, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wypowiedział Spółce umowę w sprawie zamówienia z przyczyn innych niż wina Spółki lub siła wyższa;

-w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze jego oferty przez Spółkę (w takim przypadku Wykonawca taki podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniach na okres 3 lat).;

- otwarto w stosunku do niego likwidację, lub ogłoszono jego upadłość, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

ODRZUCENIE OFERT:

1) Zamawiający odrzuca ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści Zapytania,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,

- Wykonawca w terminie trzech dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

- jej treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- została złożona po terminie składania ofert,

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

1) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia:

- jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu

- jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia,

- w każdym przypadku, jeżeli dalsze prowadzenie postępowania lub jego realizacja nie leży w interesie Zamawiającego.

- jeżeli kierownik zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiły inne uzasadnione przyczyny;

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:

tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27

email:helpdesk@logintrade.net

Imię i nazwisko osoby prowadzącej postępowania- Stanisław Stec

Stanowisko- Specjalista ds. zakupów

Wydział: KZR

Tel. (48) 6141026; 885 905 892; e-mail: stanislaw.stec@enea.pl


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. ELEKTRODA DGI-111SC DGI-111SC 2 pcs Read
2. ELEKTRODA SENTI X51 FIRMY WTW 2 pcs Read
3. DISPENSING TUBING WITH SIPHON TIP 100CM, METTLER TOLEDO NR KAT. 25961 3 pcs Read
4. STOPCOCK PTFE, METTLER TOLEDO NR KAT.51107537 2 pcs Read
5. RURKA ŁĄCZĄCA, METTLER TOLEDO NR KAT.51107129 3 pcs Read
6. WĘŻYKI MPP SANTOPRENE 1.30MM GREY GREY 12 SZT,PERKINELMER, NR KAT. N8145173 5 pcs Read
7. WĘŻYKI PVC DO POMPY ESI, STOPERY CZARNO-CZARNE,12 SZT. PERKINELMER, NR KAT. N8145153 10 pcs Read
8. CYCLONIC SPRAY CHAMBER, QUARTZ, PERKINELMER, NR KAT. N0777036 1 pcs Read
9. PERI PUMP TUBE ISMAPRENE 3-STOP YEL, AGILENT TECHNOLOGIES, 12SZT. NR KAT. G1833-65570 3 pcs Read
10. PERI PUMP TUBE TYGON 2-STOP BLU/ORG 12/PK, AGILENT TECHNOLOGIES, 12 SZT. NR KAT. G3280-67047 2 pcs Read
11. PERI PUMP TUBE TYGON 3-STOP WHT/WH, AGILENT TECHNOLOGIES, 12 SZT. NR KAT. G1833-65569 3 pcs Read
12. RĘKAWICE KIMTECH SCIENCE ROZMIAR M KAT VWR 112-4847P PURPLE NITRILE OP. 100SZT 10 pcs Read
13. BUTLA NALGENE HDPE, POJ.250ML KAT 525-2361 20 pcs Read
14. POJEMNIK CYLINDRYCZNY Z NAKRĘTKĄ NR 4140000500 EQUIMED POJ 500ML SZEROKA SZYJA 30 pcs Read
15. KRYSTALIZATOR SZKL.Z WYLEWEM POJ.150ML 10 pcs Read
16. ZLEWKA WYSOKA 2000ML BOROKRZEM CHEMLAND NR 08-230.202.09 4 pcs Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

Dodatkowe warunki formalne:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. fabrycznie nowych, nieużywanych, nieregenerowanych wyrobów będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego wykonanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Nie dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, każda pozycja stanowi oddzielną część i będzie indywidualnie rozpatrywana.

Oświadczam, że oferowane przeze mnie produkty są oryginalne, fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane i nie są to zamienniki wyspecyfikowanego w niniejszym zapytaniu asortymentu.
Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty do realizacji w niniejszym postępowaniu wraz z dostawą dostarczone zostaną bezpłatnie Świadectwa Jakości Producenta wyspecyfikowanego asortymentu.
Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadcza, że zapoznał się z ww. warunkami zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.

UWAGA

WARUNKI DODATKOWE ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawca dostarczy fakturę na adres: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Centrum Zarządzania Dokumentami ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra

2. Dostawa do magazynu Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w dni powszednie w godzinach 8.00 - 14.00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do dostawy należy dołączyć dokument dostawy, na którym należy umieścić numer zamówienia ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

3. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na adres podany powyżej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

Faktura powinna zawierać oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac) - jeśli dotyczy.

W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.

4. Dopuszcza się przesyłanie faktur w wersji elektronicznej na dedykowany ku temu adres: faktury.elektroniczne@enea.pl

Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur – nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.

5. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi, dostawy.

Szczegółowe zapisy dot. administrowania danymi osobowymi i obowiązku informacyjnego dla Kontrahenta znajdują się pod adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/wytwarzanie/obowiazek-informacyjny.

6. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Szczegółowe zapisy dot. mechanizmu podzielonej płatności (split payment) znajdują się pod adresem https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-wytwarzanie/split_payment.pdf .

Wykonawca składając ofertę i /lub realizując zamówienie oświadcza, że zapoznał się z zapisami dot. obowiązku informacyjnego oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i akceptuje je bez zastrzeżeń.

7. W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto zamówienia. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 30 dni, Zamawiający może w przeciągu 30 dni od powstania tego opóźnienia odstąpić od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) – według swojego wyboru w całości lub w części - ze skutkiem natychmiastowym (bez wyznaczania dodatkowego terminu), niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym punkcie.

W przypadku odstąpienia od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia (przez wartość brutto zamówienia Strony traktują łączną wartość wszystkich dostaw określonych w zamówieniu, zaś w przypadku odstąpienia od umowy w części, wartość niezrealizowanych dostaw).

8. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wadach na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt, w terminie 14 dni od daty powiadomienia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie Zamawiający może podjąć własne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych uprawnień wynikających z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.

9. Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę cesji należności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

10. Przyjęcie niniejszego zamówienia do realizacji należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie. Osoba potwierdzająca przyjęcie zamówienia musi być uprawniona do dokonywania tych czynności.

11. W sprawie realizacji zamówienia proszę kontaktować się z Stanisław Stec tel. 48 6141026, lub 885 905 892.


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "DOSTAWA CZĘŚCI DO APARATÓW ICP-OES, ICP-MS- KZR-SS-2110.146.2021"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...