Enquiry creation date: 2021-11-25

JSW KOKS Spółka Akcyjna

ul. Pawliczka 1

41-800 Zabrze

Tax Identification Number: 629-225-65-76

BDO: 000003624

www.przyjazn.com.pl

Enquiry No. Z1297/389285

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr zapotrzebowania: AM581838

JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym i złożenia oferty handlowej na zakup

ŁOŻYSKO 6202ZZ (SKF, FAG, TIMKEN)  

z dostawą do :

            · Koksownia RADLIN ul. Hutnicza 1 44-310 Radlin

1.Przedmiot zapytania i miejsce dostawy

1.1. Przedmiot zapytania został wyszczególniony w powyższym zestawieniu. Ewentualne dodatkowe informacje umieszczono w polu "uwagi" lub w załącznikach do niniejszego postępowania.

1.2. Oferty należy składać na produkty fabrycznie nowe, wolne od wad jakościowych i prawnych.

2.Termin dostawy i realizacja dostawy

2.1. Termin dostawy liczony w dniach kalendarzowych. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu przekazania Zamówienia/Umowy do Dostawcy.

2.2. O ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedający nie będzie dokonywał częściowych dostaw zamówionych towarów ani dostaw przed uzgodnionym terminem. Dostawa częściowa lub przed terminem może być przez Kupującego odrzucona.

2.3. Dostawę towaru należy awizować z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem przed planowaną dostawą na adres e-mail: odbiory@jswkoks.pl

3.Gwarancja

3.1. Na oferowane produkty zostanie udzielona gwarancja – wymagane min. 24 miesiące.

4.Termin płatności

4.1. Termin płatności: wymagany 60 dni od daty wystawienia faktury.

4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania faktur elektronicznych po uzyskaniu zgody i wypełnieniu Oświadczenia.

5. Sposób przygotowania oferty

5.1 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.

5.2. Oferta winna zawierać cenę netto podaną w PLN.

5.3. W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż w PLN, Zamawiający dokona przeliczenia wartości oferty na PLN wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający zakończenie terminu przyjmowania ofert.

5.4. Oferta winna zawierać termin dostawy w dniach kalendarzowych.

5.5. Oferta winna zawierać pełnomocnictwo do składania ofert.

5.6. Dodatkowo do formularza należy dołączyć:

- kartę katalogową produktu


- instrukcję obsługi


5.7. Wszelka korespondencja dotycząca zapytania ofertowego i złożonej oferty odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej Logintrade.

6. Okres ważności oferty


6.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

6.2. Bieg terminu liczony jest od dnia zakończenia przyjmowania ofert.

7. Zastrzeżenia


7.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, tym samym unieważniając postępowanie.

7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia/umowy.


7.3. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

7.4. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację zamówienia w oparciu o Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące u Oferenta.

7.5. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert zmieniających postanowienia zapytania ofertowego.

7.6. Podstawą zawarcia umowy będzie wypełniony formularz zapytania ofertowego oraz zaakceptowanie przez Oferenta „Kryteriów formalnych”.

Kryteria formalne (warunki udziału w postepowaniu):

1. Koszt transportu i opakowania: po stronie dostawcy, warunki dostawy zgodnie z regułami DDP Incoterms 2020.

2. Termin związania ofertą 30 dni.

3. Termin płatności 60 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

4. Przeczytałem i akceptuję treść Warunków w zamówieniach i umowach zawieranych na Platformie Logintrade, stanowiących załącznik do zapytania ofertowego.

5. Przeczytałem i akceptuję treść Klauzuli Etycznej i Klauzul Antykorupcyjnych, stanowiących załącznik do zapytania ofertowego.

6. Przeczytałem i akceptuję treść Informacji na temat przetwarzania danych osobowych, stanowiących załącznik do zapytania ofertowego i zobowiązuje się do przekazania jej osobom uprawnionym do reprezentowania Sprzedającego, osobom kontaktowym lub innym osobom ze strony Sprzedającego biorącym udział w wykonywaniu zamówienia/umowy.

Kryteria oceny ofert:

- Cena – 100%

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. ŁOŻYSKO 6202ZZ (SKF, FAG, TIMKEN) 20 pcs Read

Questions to the inquiry " ŁOŻYSKO 6202ZZ (SKF, FAG, TIMKEN) (ZKJ AM542056)"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...