Enquiry creation date: 2021-10-14

Enea Ciepło sp. z o.o.

ul. Warszawska 27

15-062 Białystok

Tax Identification Number: 5420201908

Enquiry No. Z97/418679

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

ENEA Ciepło Sp. z o.o. ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Dostawę części zamiennych do młynów węglowych 6M75-ES oraz EM-70”

Części należy wykonać zgodnie rysunkami wykonawczymi Producenta młynów (Zamawiający nie posiada rysunków wykonawczych Producenta młynów)

Opis pozycji:

1. Wodzik napawany 4-6M75-727 - 4 szt.

2. Sworzeń wodzika młyna 4E70-507a - 4 szt.

3. Opancerzenie czołowe 4-6M75-732 - 2 szt.

4. Opancerzenie boczne napawane 4-6M75-733 - 4 szt.

5. Opancerzenie boczne 4-6M75-734 - 2 szt.

6. Tuleja dociskowa 4-6M75-823 - 8 szt.

7. Śruba dociskowa 4-6M75-828 - 8 szt.

8. Wodzik młyna 4E70-506a - 4 szt.

9. Kołpak ochronny 3E70-109a - 4 szt.

10. Blacha opancerzenia wodzika 20x160x500 3E70-505 - 4 szt.


Wymagane dostarczenie atestu materiałowego oraz dokumentacji jakościowej.


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 


Terminy dostawy do 31 grudnia 2021 r.

Warunki złożenia oferty:

- cena netto w PLN wraz z kosztami transportu,

Termin związania z ofertą – 30 dni

Warunki podmiotowe, które musza spełnić dostawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:

1) Dostawcy , którzy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,

2) Dostawcy, którzy nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym,

3) Dostawcy, w stosunku do których nie toczy się postepowanie upadłościowe, ani tez nie ogłoszono upadłości,

4) Dostawcy, którzy nie zalegają z uiszczaniem podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne,

Warunki realizacji zamówienia:

1) Dostawa do magazynu ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok, ul. Gen. Władysława Andersa 15, 15-124 Białystok, w dni powszednie w godzinach 8.00 - 14.00 na koszt i ryzyko Dostawcy. Do dostawy należy dołączyć dokument, na którym należy umieścić numer zamówienia ENEA Ciepło Sp. Z o.o.

2) Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Dostawce na adres: ENEA Ciepło Sp. z o.o., Centrum Zarzadzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra. Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

NABYWCA: ENEA Ciepło sp. z o.o. ; ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok, NIP: 5420201908

ODBIORCA: ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok; ul. Gen. Wł. Andersa 15, 15-124 Białystok

Dopuszcza się przesyłanie faktur w wersji elektronicznej na dedykowany ku temu adres: faktury.elektroniczne@enea.pl

3) W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.

4) W przypadku niedotrzymania terminu, Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 30% łącznej wartości brutto zamówienia. W przypadku odstąpienia od zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy lub przez Dostawce z przyczyn leżących po jego stronie, Dostawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia.

5) Zakazuje się dokonywania przez Dostawce cesji należności wynikających z niniejszego zamówienia na rzecz osób trzecich.

6) W przypadku odmowy zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze oferty przez Zamawiającego, Dostawca podlega wykluczeniu z udziału w postepowaniach na okres lat trzech.

7) Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade.

8) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony. W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia. Jednocześnie informujemy, ze zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

9) Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie postepowania uzupełniającego w formie negocjacji lub aukcji elektronicznej na platformie Logintrade z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Klauzula dot. RODO: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Ciepło Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Białymstoku, adres: ul. Warszawska 27; 15-062 Białystok, na rzecz której świadczy Pan/Pani dostawy. Stosowne informacje znajdują się pod linkiem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-cieplo/obowiazek-informacyjny

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługa Logintrade: tel. +4871787-35-34, 71787-37-27, 71787-37-27 ; email:helpdesk@logintrade.net

"Klauzula antykorupcyjna

Dostawca oświadcza, ze w relacjach z Enea Ciepło Sp. z o.o.:

- zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych;

- nie będzie podejmował jakichkolwiek działań, które miałyby na celu wpłyniecie na przebieg postepowania o udzielenie zamówienia lub wynik takiego postepowania oraz realizacje zamówienia w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami;

- nie będzie zadał, proponował, przyjmował oraz wręczał jakichkolwiek korzyści (zarówno osobistych jak i majątkowych) celem wywarcia korupcyjnego wpływu na decyzje, czy wykonywanie czynności służbowych przez osoby/podmioty zaangażowane w proces realizacji zamówienia;

- żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia nie będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania przez Wykonawcę korzyści majątkowych lub/i osobistych przez żadna ze stron;

- w dniu złożenia oferty nie pozostaje (zgodnie z jego najlepsza wiedza) w konflikcie interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób wykonywania obowiązków umownych, jak również nie są mu znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na jego rzetelność, bezstronność i jakość wykonywanych prac lub usług."

Z poważaniem

Mateusz Wiszenko

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. WODZIK NAPAWANY wg rys.4-6M75-727 4 pcs Read
2. SWORZEŃ WODZIKA MŁYNA WG RYS. 4E70-507a 4 pcs Read
3. OPANCERZENIE CZOŁOWE WG RYS. 4-6M75-732. 2 pcs Read
4. OPANCERZENIE BOCZNE NAPAWANE WG RYS. 4-6M75-733. 4 pcs Read
5. OPANCERZENIE BOCZNE W G RYS. 4-6M75-734 2 pcs Read
6. TULEJA DOCISKOWA WG RYS. 4-6M75-823 8 pcs Read
7. ŚRUBA DOCISKOWA WG RYS. 4-6M75-828 8 pcs Read
8. WODZIK MŁYNA (rys.4E70-506a) 4 pcs Read
9. KOŁPAK OCHRONNY 3E70-109a 4 pcs Read
10. BLACHA OPANCERZENIA WODZIKA 20x160x500 rys.3E70-505 4 pcs Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "Dostawa części zamiennych do młynów węglowych 6M75-ES oraz EM-70 (znak sprawy: OZ/261/MWI/D/315/21)"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...