Enquiry creation date: 2021-05-04

ANIMEX Foods Sp. z o.o. sp. k.

Morliny 15

14-100 Ostróda

Tax Identification Number: 7541015206

Enquiry No. Z619/330592/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja ma na celu zmianę treści zapytania - poprzednia nie dotyczyła tego projektu.

Enquiry contents:

Dzień dobry,

Zapraszam do złożenia oferty na zakup 2 szt. suszarki próżniowej Binder - Heparin Crude dla zakładu Animex o/ Starachowice.

I. Zakres projektu:

Dostawa urządzeń (2szt.);

Suszarka próżniowa Binder VD 56 z pompą próżniową, wykonana wg norm ATEX, EX, pojemność 55l., certyfikacja zgodna z GMP, z możliwością poglądu zdalnego do Scady;

Produkt suszony z zawartością alkoholu.


W przypadku pytań prośba o kontakt z Pocheć Konrad  tel. 608 636 005


II. Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia , szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - standard Animex:

maksymalnie 30 % przedpłata z uwzględnieniem gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, w ofercie proszę o deklarację, że bank/ubezpieczyciel zna i akceptuje draft gwarancji Animex.

20 % po odbiorze FAT lub dostawie,

30% po odbiorze SAT,

10 % po odbiorze końcowym 10 % po 6 msc. okresie użytkowania parku maszyn pakujących 

Terminy płatności 45 dni z wyjątkiem zaliczki.

Oczekiwany termin realizacji - 2021-08-16

Serwis:

umowa serwisowa ( warunki, koszty, inne);

oferta powinna zawierać informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/świąteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu:

   - staw za roboczogodzinę

   - stawka za 1 km dojazdu + odległość

 czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online) - określamy w ;

maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii (wynikającej z normalnej eksploatacji urządzenia)do momentu przywrócenia urządzenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne - określamy w h;

Przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu;

Ważność oferty  2021-06-30


Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym


  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

W załączeniu draft umowy i drafty gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej i dobrego wykonania.


608636005

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Suszarka próźniowa Binder 2 pcs Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

Proszę o wpisanie imienia i nazwiska kupca prowadzącego Emilia Nikraszewicz

Offer evaluation criteria

  1. Stawka serwisowa - 5%
  2. Gwarancja: miesiące - 5%
  3. Termin realizacji: dni kalendarzowe - 15%
  4. Maksymalny czas usunięcia awarii: godziny - 2%
  5. Czas reakcji serwisowej: godziny - 2%
  6. Dojazd serwisu - 1%
  7. Price - 70%

Questions to the inquiry "Zapytanie ofertowe o zakup 2 szt. suszarek próżniowych Binder dla Animex o/ Starachowice"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...