Enquiry creation date: 2020-05-25

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.

Mickiewicza 29

40-085 Katowice

Tax Identification Number: 6342345716

Enquiry No. Z95/281634/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

1.
Zmianie ulega tresc Zapytania: ust. 10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, który otrzymuje
brzmienie:
"Oferty należy składać z wykorzystaniem Platformy Zakupowej Logintrade. Składając ofertę na Platformie Zakupowej z wykorzystaniem elektronicznego formularza oferty w tabeli należy podać cenę netto za wykonanie przewiertu (cena tożsama z cena wynikająca z Załącznika nr 4 do Zapytania - ,,Oferta - Formularz oferty").Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2020r. do godziny 14:00.
2.
Zamieszczono nowy Załącznik nr 5 do Zapytania (Wzór Oświadczenia - RODO) z poprawną nazwą zamówienia.

Enquiry contents:

Nazwa zamówienia: Wykonanie przewiertu pod drogą (ul. 11 Listopada) dla zadania: ,,Budowa przyłącza osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Potyki 41 w Rudzie Śląskiej".

1 INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Informacje o Spółce jako Zamawiającym

Węglokoks Energia ZUT sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Szyb Walenty 26B, 41-700 Ruda Śląska, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000619111, NIP 6412536523. REGON 363876515, z kapitałem zakładowym 3.295.000,00 zł.

1.2 Podstawy formalnoprawne przeprowadzenia postępowania

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. jest podmiotem upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenia Postępowania Zakupowego (Organizator Postępowania) w imieniu i na rzecz Spółki wskazanej powyżej na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów.

Strona internetowa Organizatora Postępowania Zakupowego: http://weglokoksenergia.pl.

Do udzielenia zamówienia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”, nie stosuje się.

Przeprowadzenie postępowania i jego rozstrzygnięcie nastąpi na podstawie Zapytania ofertowego oraz Aukcji elektronicznej.

2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

2.1 Przedmiot zapytania

1. Przedmiotem zapytania jest wykonanie przewiertu pod drogą w rejonie ulicy Potyki w Rudzie Śląskiej zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zapytania (Załącznik nr 1 do Zapytania), Dokumentacją Techniczną (Załącznik nr 2 do Zapytania), oraz Projektem Umowy (Załącznik nr 3 do Zapytania).

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący zakres prac:

a) Przejęcie terenu budowy;

b) Przygotowanie harmonogramu i technologii wykonywania prac w zakresie przedmiotowego zadania;

c) Dostarczenie atestów na zastosowane rury osłonowe,

d) Wykonanie przewiertu;

e) Uporządkowanie miejsca pracy;

f) Wykonanie i dostarczenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej z dokładnym oznaczeniem miejsca posadowienia rur osłonowych;

g) Przekazanie protokołów odbioru wykonania zadania.

h) Sporządzenie i dostarczenie innych dokumentów wg obowiązujących przepisów.

3. Oferta złożona przez Wykonawcę w ramach postępowania zakupowego powinna zawierać:

1) Proponowane warianty wykonania przewiertu,

2) Informacje o technologii wykonania przewiertu,

3) Dla każdego z przewiertów osobno cenę za wykonanie:

a) komory podawczej,

b) komory odbiorczej,

c) 1mb. przewiertu i posadowienia rur osłonowych,

d) 1mb. materiału na rurę osłonową (wg. specyfikacji poniżej),

4) Ilość dni roboczych niezbędnych do wykonania:

a) komory podawczej,

b) komory odbiorczej,

c) przewiertu i posadowienia rur osłonowych,

W przypadku braku w ofercie wyceny komory nadawczej i odbiorczej należy podać wielkość komór, wymagany poziom zagłębienia w stosunku do rur osłonowych, sposób zabezpieczenia, oraz inne wynikające z tytułu przyjętej technologii warunki techniczne, umożliwiające ich prawidłowe wykonanie.

Założono następującą specyfikację miejsca przejścia pod drogą: przewiert w rurze ochronnej (ul. 11 Listopada 19), rura przewodowa preizolowana 88,9/160, rura ochronna stalowa 273,0*7,1 z powłoką z polietylenu - 2 x 8,0 m.

4. Inne wymagania Zamawiającego:

- prace należy wykonywać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi normami oraz przepisami Prawa budowlanego; technologia wykonania przewiertu dopuszcza możliwość odstępstwa od założonej linii przewiertu na wyjściu o nie więcej niż 5 cm; odstępstwa mieszczące się w tych granicach nie stanowią wady wykonanych robót, które uważa się w takiej sytuacji za wykonane prawidłowo,

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym koniecznego zakresu wykonania prac,

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania – „Projekt Umowy”.

2.2 Zasady współpracy i obowiązki stron

Prawa i obowiązki stron określa Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania.

3 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKRES GAWARANCJI

3.1 Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia: do dnia 30.06.2020r.

3.2 Okres gwarancji

Warunki Gwarancji przedmiotu zamówienia określa §9Projektu umowy (Załącznik nr 3 do Zapytania).

4 WARUNKI UDZIAŁU OFERENTA W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM

4.1 Warunki ogólne

      1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W takim przypadku Organizator Postępowania wymaga Oświadczenia Wykonawcy, z którego będzie wynikać, że posiada on uprawnienia do wykonywania określonej działalność lub czynności.

b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenie do wykonania zamówienia. Organizator Postępowania wymaga Oświadczenia Wykonawcy, z którego będzie wynikać, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) jako Wykonawca, co najmniej 1 (jedno) zamówienie w zakresie podobnym do niniejszego zapytania o wartości zamówienia nie mniejszej niż połowa wartości złożonej oferty.

c) Dysponowania potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Organizator Postępowania wymaga Oświadczenia Wykonawcy, z którego będzie wynikać, że dysponuje on potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. W przypadku, gdy Wykonawca wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie.

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Zamawiający dopuszcza możliwość występowania konsorcjum, jako Oferenta. W tym jednak przypadku, wymaga od każdego z członków Konsorcjum dokumentów wykazanych w Zapytaniu, oprócz tego również należy przedłożyć umowę konsorcjalną podpisaną przez osoby uprawnione, zgodnie z reprezentacją określoną w KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG).

Szczegółowy wykaz dokumentów składających się na ofertę ujmuje pkt. 6 Zapytania.

5 OKREŚLENIE WYMOGÓW FORMALNYCH DLA OFERT ORAZ SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

5.1 Wymogi formalne

Jeden Oferent składa ofertę na całość przedmiotu zamówienia, o którym mowa wust. 2niniejszegoZapytania.Organizator Postępowania nie dopuszcza składania ofert częściowych. Organizator Postępowania nie dopuszcza składania ofert wariantowych.Jeżeli Oferent, złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Oferentami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.Dodatkowo każda z ofert musi spełniać następujące warunki formalne:

1. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny

2. Każdy dokument składający się na ofertę musi być podpisany przez Oferenta i opatrzony jego imienną pieczątką. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone, jako część oferty.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

4. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Oferenta. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Oferenta.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Logintrade.

Wykonawca przygotuje ofertę na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwemWykonawcy w niniejszym postępowaniu aż do udzielenia zamówienia są również ponoszone przezWykonawcę i nie będą zwracane przez Zamawiającego.

Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści niniejszego Zapytania oraz Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintradesp. z o.o.

6 ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta składana w Postępowaniu zakupowym powinna zawierać następujące elementy:

1. Formularz elektronicznyoferty wypełniony na Platformie Zakupowej Logintrade.

2. Oferta – Formularz oferty -wypełniony i podpisany (Załącznik nr4do Zapytania).Cena netto wynikająca z Oferty – Formularza oferty winna być tożsama z ceną podaną w Formularzu elektronicznym na Platformie Logintrade.

3. Oświadczenia Wykonawcy, z którego będzie wynikać, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) jako Wykonawca, co najmniej 1 (jedno) zamówienie w zakresie podobnym do niniejszego zapytaniao wartości zamówienia nie mniejszej niż połowa wartości złożonej oferty.

4. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór – załącznik nr 5 do Zapytania.

5. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

6. Oświadczenie o akceptacji informacji i wymogów określonych w Zapytaniu, w tym projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania.

7. Oświadczenie o akceptacji 40 dniowego terminu związania ofertą zgodnie z pkt. 9. Zapytania.

8. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS) albo wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG).

9. Proponowane warianty wykonania przewiertu,

10. Informacje o technologii wykonania przewiertu,

7 OKREŚLENIE SPOSOBU KOMUNIKACJI Z OFERENTAMI

7.1 Określenie sposobu komunikacji z oferentami

1. Pytania i odpowiedzi, przekazywane pomiędzy Organizatorem Postępowania i Wykonawcą/Wykonawcami mogą być przekazywane drogą elektroniczną wyłącznie za pośrednictwem Platformy Logintrade.

2. Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo do przekazania: wezwań do uzupełnienia dokumentów, wezwań do wyjaśnień treści złożonych ofert, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania drogą elektroniczną oraz wymaga od Wykonawcy potwierdzenia ich otrzymania, w przypadku wyboru przez Organizatora Postępowania takiej drogi przekazania informacji.

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania informacji wysłanych przez Organizatora Postępowania w sposób określony w pkt.1 i pkt. 2, Organizator Postępowania domniemywa, iż Wykonawca otrzymał korespondencję wysłaną przez Organizatora Postępowania w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Organizator Postępowania udostępnia na Platformie Zakupowej Logintrade. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Organizatora Postępowania zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

5. W uzasadnionych przypadkach Organizator Postępowania może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania. Każda wprowadzona przez Organizatora Postępowania zmiana zostanie zamieszczona w formie aktualizacji Zapytania na Platformie Logintrade. Każda wprowadzona zmiana treści Zapytania jest wiążąca dla Wykonawcy.

7.2 OSOBY DO KOMUNIKACJI Z OFERENTAMI

1) Informacje w zakresie ogólnym procedury przetargowej:

1. Jarosław Durczewski tel. +48 32 416 76 53, e-mail: j.durczewski@weglokoksenergia.pl, w dni robocze (poniedziałek – piątek), w godzinach 8.00 – 14.00.

2. Jakub Homan: tel. +48 32 416 76 51, e-mail: j.homan@weglokoksenergia.pl, w dni robocze (poniedziałek – piątek), w godzinach 8.00 – 14.00;

7.3 WIZJA LOKALNA

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na obiektach, gdzie mają być dostarczone materiały.

8 WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania każdą z ofert składanych w postępowaniu o zamówienie wynosi 40 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać z wykorzystaniem Platformy Zakupowej Logintrade. Składając ofertę na Platformie Zakupowej z wykorzystaniem elektronicznego formularza oferty w tabeli należy podać cenę netto za wykonanie przewiertu (cena tożsama z ceną wynikającą z Załącznika nr 4 do Zapytania – „Oferta – Formularz oferty”). Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2020r. do godziny 14:00.

11 OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU WYBORU OFERT

11.1 Na podstawie informacji i dokumentów zawartych w Ofercie, Organizator Postępowania dokona wstępnej oceny formalnej zdolności Wykonawców do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu i „Regulaminie Udzielania Zamówień” obowiązującego u Zamawiającego.

11.2 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty– Organizator Postępowania stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

11.3 Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zaproponowanej przez Wykonawcę w trakcie negocjacji w formie aukcji elektronicznej (negocjacjom podlega cena ofertowa za wykonanie przewiertu i wynikająca z Oferty – Formularza oferty – stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

(Cmin / Co) x 100 pkt = C

gdzie: Cmin – cena netto oferty najtańszej; Co – cena netto oferty ocenianej

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.

Aukcja elektroniczna:

Cena po aukcji elektronicznej jest ceną jaką zapłaci Zamawiający, z zastrzeżeniem, iż: Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

Organizator Postępowania udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszym Zapytaniu oraz otrzyma największa liczbę punktów w kryterium „Cena” - spośród rozpatrywanych ofert.

11.4 Warunki odrzucenia oferty

1. W Postępowaniu zakupowym, Kierownik Zamawiającego na wniosek Zespołu Negocjacyjnego może zdecydować o odrzuceniu Oferty, jeżeli:

a) Oferta nie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego,

b) zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny,

c) Wykonawca nie zgadza się na poprawienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

d) Wykonawca nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień dotyczących jego Oferty na wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

e) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

f) narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego,

11.5 Warunki wykluczenia Wykonawcy

W Postępowaniu zakupowym Kierownik Zamawiającego, na wniosek Zespołu negocjacyjnego może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli:

a) Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań koniecznych dla udziału w Postępowaniu zakupowym,

b) Wykonawca nie wykonał umowy zawartej z Zamawiającym lub inną Spółką z GK WE lub wykonał ją nienależycie, bądź znajduje się w sporze ze Spółką GK WE,

c) Wykonawca wypowiedział zawartą z Zamawiającym lub inną Spółką z GK WE nie z winy Zamawiającego lub siły wyższej,

d) ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,

e) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego.

Oferta Wykonawcy wykluczonego traktowana jest jako odrzucona.

12 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W Postępowaniu zakupowym Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13 INFORMACJE DODATKOWE:

a) Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia w toku Postępowania zakupowego aukcji elektronicznej, z zastrzeżeniem, że wynik aukcji nie musi przesądzać o wyniku Postępowania zakupowego.

b) Organizator dopuszcza możliwość rozstrzygnięcia Postępowania zakupowego również w przypadku złożenia jednej ważnej oferty.

c) Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyn. Organizator nie jest zobowiązany do wyjaśniania oferentom powodów faktycznych i prawnych unieważnienia przetargu. Unieważnienie przetargu przez Organizatora nie skutkuje prawem oferentów do dochodzenia roszczeń o zwrot wszelkich kosztów uczestnictwa
w unieważnionym postępowaniu przetargowym. O unieważnieniu danego postępowania przetargowego Organizator zawiadamia oferentów, ubiegających się o udzielenie zamówienia w tym przetargu

d) Wysokość i zasady naliczania kar umownych określa projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania.

e) Określenie warunków zmiany umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania określa projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania.

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą składa:

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy),

c) kopię polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w przypadku jej braku inny dokument poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

14 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik nr 1 do Zapytania – Szczegółowy opis przedmiotu zapytania,

Załącznik nr 2 do Zapytania – Dokumentacja Techniczna,

Załącznik nr 3 do Zapytania – Projekt Umowy,

Załącznik nr 4 do Zapytania - Oferta (Formularz Oferty),

Załącznik nr 5 do Zapytania - Wzór Oświadczenia – RODO,

Załącznik nr 6 do Zapytania –Klauzula informacyjna Zamawiającego


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Wykonanie przewiertu pod drogą (ul. 11 Listopada) dla zadania – ,,Budowa przyłącza osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Potyki 41 w Rudzie Śląskiej". 1 pcs Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "Wykonanie przewiertu pod drogą (ul. 11 Listopada) dla zadania – ,,Budowa przyłącza osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Potyki 41 w Rudzie Śląskiej"."

Item Question title Date of question Status
1. Kwestie techniczne 2020-05-25 09:36


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...