Enquiry creation date: 2020-05-22

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Enquiry No. Z80/208324/aktualizacja2

Enquiry title

Change content (update):

AKTUALIZACJA 2.

Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, iż do kalkulacji oferty należy wziąć okres 5 lat (60 miesięcy) od uruchomienia rejestru tj. od 1 marca 2021.

Wykonawców, którzy złożyli oferty przed Aktualizacją 2 Zapytania ofertowego proszę o ich powtórne złożenie.


AKTUALIZACJA 1.

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, iż zaktualizował Zapytanie ofertowe w pkt. IV o zapis informujący, iż Wykonawcy, którzy w wykazie usług wskażą usługi świadczone na rzecz Grupy LOTOS S.A. nie mają obowiązku przedkładania wraz z ofertą dowodów należytego wykonania usług.

Enquiry contents:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135 (zwana dalej „Zamawiającym”) zaprasza do udziału w postępowaniu na prowadzenie rejestru akcjonariuszy w spółkach akcyjnych, dla których Grupa LOTOS S.A. jest podmiotem dominującym.

Mamy przyjemność kontaktować się z Państwem w związku z posiadaniem przez Państwa licencji na prowadzenie działalności związanej z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych oraz w związku ze zmianami przepisów Kodeksu spółek handlowych, na mocy których spółki akcyjne zobowiązane będą do powierzenia prowadzenia rejestru akcjonariuszy uprawnionej instytucji zewnętrznej.

Wykonawca zostanie wyłoniony w procesie wyboru kontrahenta w trybie otwartym (nieograniczonym) zgodnie z wewnętrzną procedurą Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania.
W przypadku zainteresowania Zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie oferty przez platformę zakupową LOGINTRADE. Oferty przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o przesłanie wiadomości za pomocą platformy zakupowej.

1. Termin zadawania pytań: 21.05.2020 r. do godz. 12:00. 
2. Termin na przesłanie odpowiedzi do zadanych pytań: 22.05.2020 r. do godz. 14:00. 
3. Termin składania Ofert: 25.05.2020 r. godz. 11:00.

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania platformy zakupowej Logintrade, należy zapoznać się z Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do obsługi narzędzia, znajdującymi się na stronie: https://lotos.logintrade.net/PlatformaZakupowa,wymaganiatechniczne.html

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Rejestr akcjonariuszy 1 services Read

Questions to the inquiry "SRM/201735 - Prowadzenie rejestru akcjonariuszy dla spółek akcyjnych z GK GLSA"

Item Question title Date of question Status
1. Struktura akcjonariatu w spółkach 2020-05-20 16:12
2. zapytanie ofertowe dla GK GLSA - prośba o podanie danych o akcjonaracie w spółkach 2020-05-20 08:37


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...