Enquiry creation date: 2020-04-02

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Świerże Górne

26-900 Kozienice

Tax Identification Number: 8120005470

Enquiry No. Z44/323213

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Dzień dobry,

Enea Wytwarzanie sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty na ,,Wykonanie chemicznego czyszczenia wraz z konserwacją postojową członu ciepłowniczego III"

1/ Zaproszenie

2/ Zakres przedmiotu zamówienia

3/ Ramowe zasady organizacji pracy wykonywanych na terenie Enea Wytwarzanie

4/ Instrukcja gospodarki odpadami dla firm zewnętrznych

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Wykonanie chemicznego czyszczenia wraz z konserwacją postojową członu ciepłowniczego III-KZP-SA.2112.40.2020 1 services Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

Wynagrodzenie

1. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę na adres Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

2. Faktura, o której mowa powyżej wraz z kserokopią protokołu odbioru zostanie przesłana przez Wykonawcę na następujący adres: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra.

3. Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres:faktury.elektroniczne@enea.pl w dowolnym formacie elektronicznym, w wersji nieedytowalnej

(celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury). Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur – nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.

4 . Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Szczegółowe zapisy dot. mechanizmu podzielonej płatności (split payment) znajdują się pod adresemhttps://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea- wytwarzanie/split_payment.pdf . Wykonawca składając ofertę i /lub realizując zamówienie oświadcza, że zapoznał się z zapisami dot. obowiązku informacyjnego oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i akceptuje je bez zastrzeżeń.

5. W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto zamówienia. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia

przez Wykonawcę zamówienia) ze skutkiem natychmiastowym (bez wyznaczania dodatkowego terminu), niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym punkcie.

W przypadku odstąpienia od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia (przez wartość brutto zamówienia Strony traktują łączną wartość wszystkich dostaw określonych w zamówieniu.

6. Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę cesji należności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "Wykonanie chemicznego czyszczenia wraz z konserwacją postojową członu ciepłowniczego III-KZP-SA.2112.40.2020"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...