Date of auction generation: 2019-12-12

PKPE Holding Sp. z o.o.

ul. Hoża 63/67

00-681 Warszawa

Tax Identification Number: 527-272-92-78

www.pkpenergetyka.pl

ELECTRONIC AUCTION No. 4593

Item Bidding name Date of bidding Bidding start Bidding end
1. Sprzedaż złomu. 2019-12-12 12:00 12:30

Auction description:

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi

00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

Zakład Robót Energetycznych w Słotwinach

95-040 Koluszki, Słotwiny

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy K.R.S. – Nr KRS: 0000322634,
Kapitał zakładowy 844 885 320,00 ,NIP: 526-25-42-704

OGŁOSZENIE O LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Sprzedaż złomu


Zakład Robót Energetycznych w SłotwinachLicytacja przeprowadzona będzie na Platformie Aukcyjnej pod adresem https://start.logintrade.net

Część I - Informacje ogólne.

Część II - Przedmiot, sposób i termin realizacji zamówienia.

Część III - Warunki dopuszczenia do udziału w licytacji elektronicznej.

Część IV - Wymagania, dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych.

Część V - Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w szczególności

określenie minimalnej wysokości postąpienia.

Część VI - Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji

elektronicznej.

Część VII - Informacja o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej.

Część VIII - Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej.

Część IX - Podstawa wykluczenia wykonawcy.

Część X - Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć

Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w licytacji

elektronicznej.

Część XI - Sposób rozliczenia

Część XII - Termin związania ofertą.

Część XIII - Termin i tryb powiadomienia o wyborze Wykonawcy.

Część XIV - Środki ochrony prawnej.

Część XV - Pozostałe informacje.

Część I

Informacje ogólne.

1. Tryb zamówienia - licytacja elektroniczna (dalej zwana „licytacja”). Licytacja prowadzona jest w oparciu o postanowienia określone w niniejszym Ogłoszeniu. Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.).

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści ogłoszenia, w każdym czasie

przed terminem składania wniosków. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści ogłoszenia, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian we wniosku, zamawiający przedłuży termin składania wniosków.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

4. Umowa na „odbiór złomu”, z Odbiorcą zostanie zawarta przez Sprzedającego.

5. Płatnikiem i odbiorcą będzie Odbiorca.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

7. Zastrzega się możliwość zmiany wskazanej w ofercie sprzedaży ilości złomu.

8. Licytacje będzie prowadzona na całość zadania.

Część II

Przedmiot, sposób i termin realizacji zamówienia.

1. Przedmiot licytacji stanowi sprzedaż złomu.

Zadanie nr 1.

L.p.

Nazwa materiału

 Ilość


1

Złom miedziany

(Cu120, djpS100)  

  - 

ok 20699 kg

2

Złom –  aluminiowy (przewody AFL) 

- ok 140 kg

3

Złom kablowy w izolacji 

ok 1115 kg

7

Złom stalowy – niewsadowy

(brama stalowa)

ok. 100 kg

2. Termin odbioru do 30.12.2019r.

3. Cena netto obejmuje koszt jednego kilograma złomu, na który składa się cena złomu, wraz z kosztami ważenia, załadunku, kosztami odpadów, które polegają utylizacji oraz kosztami związanymi z odbiorem złomu.

4. Odbiór złomu odbywać się będzie po podpisaniu przez obie strony umowy oraz na podstawie dyspozycji Sprzedającego, określających zakres, termin i miejsce odbioru złomu. Dyspozycja zostanie wystawiona po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe sprzedającego, ustalonej ceny umownej. Osobą do kontaktu w sprawie dyspozycji sprzedaży jest Michał Cieślak e-mail m.cieslak@pkpenergetyka.pl

5. Z chwilą odbioru towaru ryzyko jego utraty obciąża Kupującego.

Część III

Warunki dopuszczenia do udziału w licytacji elektronicznej.

1. Zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji Odbiorców, którzy:

a) złożą wniosek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, wraz z wymaganymi w Części X Ogłoszenia dokumentami,

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z postanowieniami Części IX Ogłoszenia,

c) posiadają możliwości korzystania z urządzeń informatycznych spełniających wymagania techniczne - określone w Części IV niniejszego Ogłoszenia.

2. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę w toku licytacji, jeśli:

a) złożył wniosek wraz z wymaganymi w Części X Ogłoszenia dokumentami,

b) został przez Sprzedającego dopuszczony i zaproszony do udziału w licytacji, zgodnie z postanowieniami Części VII Ogłoszenia.

Część IV

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych.

1. Po dopuszczeniu przez Sprzedającego do udziału w licytacji, Odbiorcy otrzymają drogą elektroniczną, na adres e-mail podany we wniosku, zaproszenie do udziału w licytacji wysłane z Platformy Aukcyjnej. Zaproszenie będzie zawierało reguły licytacji oraz instrukcję udziału. Login i hasło użytkownika zostaną przekazane Wykonawcy po zarejestrowaniu się na Platformie Aukcyjnej.

2. Udział w licytacji wymaga posiadania urządzeń informatycznych spełniających następujące minimalne wymagania techniczne:

a) komputer z przeglądarką internetową

b) dostęp do sieci Internet,

c) zainstalowana wtyczka flash - flash player,

d) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax,

e) włączona obsługa JavaScript,

f) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,

g) zainstalowany Acrobat Reader,

h) przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 i wyższa, Opera, FireFox, Chrome.

3. Udział w licytacji nie wymaga posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Informacji technicznych związanych z organizacją licytacji udziela firma Logintrade Sp. z o.o., tel. (+48) 71 787-37-27, adres e-mail: helpdesk@logintrade.net

Część V

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w szczególności określenie minimalnej wysokości postąpienia.

1. Po zarejestrowaniu się za pośrednictwem strony internetowej https://start.logintrade.net/reiestracia do Platformy Aukcyjnej oraz uzyskaniu loginu i hasła, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej.

2. Licytacja jest elektroniczną licytacją zniżkową - W czasie trwania licytacji Odbiorcy dopuszczeni do udziału w licytacji, składają za pośrednictwem Internetu swoje oferty cenowe.

3. W czasie trwania licytacji dostawcy dopuszczeni do udziału w licytacji, składają za pośrednictwem Internetu swoje oferty cenowe.

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej.

5. Oferty składane przez dostawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny.

Część VI

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zgłaszają udział w aukcji poprzez platformę zakupową do dnia 10.12.2019r.

2. Do zgłoszenia Wykonawcy dołączają wypełniony wniosek i skany dokumentów wymaganych w postępowaniu.

3. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Odbiorców lub przez Pełnomocnika posiadającego stosowne pełnomocnictwo.

4. Skany wymaganych dokumentów można także przesłać e-mailem na adres m.cieslak@pkpenergetyka.pl , w temacie e-maila musi być wpis „dokumenty do postępowania na sprzedaż złomu A/DZ/48459/4593

Część VII

Informacja o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej.

1. Zamawiający zaprosi do licytacji Odbiorców, zgodnie z postanowieniami Części III ust.1 Ogłoszenia. Odbiorcę niezaproszonego do udziału w licytacji traktuje się jak wykluczonego z postępowania na sprzedaż złomu.

2. Informacja o dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu do udziału w licytacji przekazana zostanie Wykonawcom przez Zamawiającego na podany we wniosku adres e-mail .

Część VIII

Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej.

1. Termin otwarcia licytacji: 12.12.2019r.

2. Podstawowy czas licytacji 15 min.

3. Zamknięcie licytacji nastąpi w chwili upływu podstawowego czasu trwania licytacji pod warunkiem, że w ciągu ostatniej minuty trwania licytacji żaden z dostawców nie złoży oferty.

4. Jeżeli w ciągu ostatniej minuty trwania licytacji zostanie złożona oferta przez któregokolwiek z Odbiorców nastąpi uruchomienie opcjonalnego przedłużenia licytacji (dogrywki).

5. Czas dogrywki: 1 minuta.

6. Liczba dogrywek: 999 – złożenie oferty w ostatniej minucie trwania dogrywki, każdorazowo rozpoczyna kolejną dogrywkę.

Część IX

Podstawa wykluczenia Odbiorcy z postępowania.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Odbiorców:

a) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez zamawiającego, z zastrzeżeniem Części X ust. 2,

c) w stosunku do których otwarto likwidację, albo których upadłość ogłoszono,

d) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

Część X

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Odbiorcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w licytacji elektronicznej.

1. Odbiorca jest obowiązany złożyć wniosek (którego wzór określa załącznik nr 1 do Ogłoszenia) wraz z następującymi dokumentami:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w postaci wydruku ze strony internetowej CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku,

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku,

c) kserokopia decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie obrotu złomem i odpadami (Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. art. 25 ust. 2 Dz.U. nr 62 poz. 628).

d) oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia),

2. Sprzedający wzywa Odbiorców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów czy pełnomocnictw, albo których oświadczenia lub dokumenty zawierają błędy lub zostały złożone wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin ich uzupełnienia..

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć z tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

4. Ze strony Sprzedającego upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcą jest:

a) w sprawach proceduralnych: Michał Cieślak e-mail

m.cieslak@pkpenergetyka.pl


5. Oświadczenia, zapytania, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub drogą elektroniczną (skan pisma w formacie PDF).

Część XI

Sposób rozliczenia

  1. Zapłata za złom ma zostać dokonana przed odbiorem złomu i po podpisaniu przez obie strony umowy, przelewem na rachunek bankowy:

KONTO BANKOWE PODSTAWOWE ING BANK SLĄSKI :

17 1050 0086 1000 0090 9005 0900

Część XII

Informacja na temat wadium.

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Część XVIII

Środki ochrony prawnej.

1. W niniejszym postępowaniu wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej.

Część XIV

Pozostałe informacje.

1. Integralną częścią niniejszego Ogłoszenia są załączniki:

a) Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji;

b) Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia KUPUJĄCEGO;

c) Załącznik nr 3 - Wzór umowy;

Delivery terms:


Additional information:

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kontrahenta jest PKP Energetyka S.A. z siedzibą: ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa. ZPKP Energetyka S.A. można się skontaktować poprzez: adres e-mail:daneosobowe@pkpenergetyka.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

2. W PKP Energetyka S.A. został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail:iodo@pkpenergetyka.pl.

3. Zebrane dane będą przetwarzane w celach związanych z zaproszeniem do udziału w postępowaniu zakupowym oraz dialogu technicznym polegającym na prowadzeniu rozmów z potencjalnym kontrahentem, które będą dotyczyć urządzeń i ich danych technicznych lub warunków realizacji usługi, jak również na potrzeby zlecania realizacji prac na rzecz PKP Energetyka S.A., w tym oceny dostawców oraz badania ich wiarygodności oraz podejmowaniem niezbędnych działań przed zawieraniem umów.

4. Zakres zbieranych danych w związku z realizacją powyższych celów dotyczyć będzie danych pozyskanych ze: stron internetowych podmiotów, do których wysyłane jest zaproszenie do udziału w postępowaniu zakupowym oraz dialogu technicznym, publicznie dostępnych rejestrów w szczególności CEIDG, KRS, wizytówek oraz od usługodawców, od których pozyskiwane są analizy i raporty w zakresie wiarygodności finansowej i wypłacalności kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów.

5. Zakres przetwarzanych danych obejmujedane kontaktowe i identyfikacyjne:

a. w przypadku przedstawicieli Kontrahentów, do których wysyłane jest zaproszenie do udziału w postępowaniu zakupowym oraz dialogu technicznym, zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail i nr telefonu, osoby do której jest wysyłane zaproszenie do udziału w postępowaniu zakupowym oraz dialogu technicznym;

b. w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników Spółek cywilnych, do których wysyłane jest zaproszenie do udziału w postępowaniu zakupowym oraz dialogu technicznym, zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności: nazwę firmy, imię i nazwisko, nr NIP, nr REGON adres, adres e-mail i nr telefonu osoby, do której jest wysyłane zaproszenie do udziału w postępowaniu zakupowym oraz dialogu technicznym.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych przedstawicieli Kontrahentów, do których wysyłane jest zaproszenie do udziału w postępowaniu zakupowym oraz dialogu technicznym wynikającą z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej RODO) jest prawnie uzasadniony interesPKP Energetyka S.A., o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z zaproszeniem do udziału w postępowaniu zakupowym oraz dialogu technicznym polegającym na prowadzeniu rozmów z potencjalnym kontrahentem, które będą dotyczyć urządzeń i ich danych technicznych lub warunków realizacji usługi jak również oceną dostawców (w tym profilowaniem) oraz badaniem ich wiarygodności, na potrzeby podejmowania działań przed zawieraniem umów o współpracy.

7. W przypadku Kontrahentów - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub wspólników Spółek cywilnych - podstawą prawną przetwarzania ich danych wynikającą RODO jest:

a. podejmowanie działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b. prawnie uzasadniony interes PKP Energetyka S.A., o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z organizowaniem przetargów lub konkursów ofert, jak również oceną dostawców (w tym profilowaniem) oraz badaniem ich wiarygodności, na potrzeby podejmowania działań przed zawieraniem umów o współpracy.

8. W związku z zaproszeniem do udziału w postępowaniu zakupowym oraz dialogu technicznym dane osobowe mogą być udostępniane Spółkom z Grupy Kapitałowej PKP Energetyka S.A., w tym: PKPE Holding Sp. z o.o., PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o., PKP Energetyka Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., PKP Energetyka Budownictwo Sp. z o.o.

9. Dane mogą być przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PKP Energetyka S.A., w tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne, prowadzącym zewnętrzne archiwa dokumentacji, realizującym audyty; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PKP Energetyka S.A.i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

10. W przypadku podjęcia współpracy z Kontrahentem zebrane dane będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy, jak również do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy o współpracy oraz przez czas określony przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

11. W przypadku niepodjęcia współpracy zebrane dane od Kontrahenta będą przechowywane do dnia wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych jednak nie dłużej niż przez okres dwóch lat od dnia ich zebrania.

12. Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak również wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w pkt 6 i 7b powyżej.

13. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się zPKP Energetyka S.A. lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane w pkt 1 i 2 powyżej).

14. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

="msonormal">

Currency:

PLN

Delivery date:

do 31.12.2019

Attachments are avalible after log-in

List of products:

Item Product name Quantity Unit Notes Attachment/Link Minimum bid improvement
1. Złom miedziany (przewody djpS, lina Cu 120,150) 20699 KG Read 0.01 PLN
2. Złom kablowy 1115 KG Read 0.01 PLN
3. Złom - przewody AFL 140 KG Read 0.01 PLN
4. Złom stalowy (niewsadowy) 100 KG Read 0.01 PLN

Auction rules:

  1. Open bidding
  2. Ascending price auction
  3. Price is per unit
  4. Bid must be better than the best bid in rank
  5. Tied bids not allowed

Rating criteria: Price

Number of extra time extensions: 999

Extra time: 1 min

Rules of allocating extra time: Extra time starts when supplier makes a bid in the last minute of e-auction or ongoing extra time.Deadline for application expired on 2019-12-12 at 11:00.