Date of auction generation: 2019-05-29

CIECH Soda Polska S.A.

Fabryczna 4

88-101 Inowrocław

Tax Identification Number: 5252382127

ELECTRONIC AUCTION No. 1229

Item Bidding name Date of bidding Bidding start Bidding end
1. Sprzedaż złomu z CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu i Janikowie 2019-06-10 09:00 09:30

Auction description:

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż złomu nierdzewnego w ilości ok. 80 t z Ciech Soda Polska S.A. z czego Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu - ok. 45 t,  Zakład Produkcyjny w Janikowie - ok. 36 t. Negocjowana jest cena złomu nierdzewnego za jedną tonę.

Delivery terms:

Wymagane terminy do zrealizowania:

05.06. do 06.06.2019 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – wizja lokalna,

10.06.2019 r. do godziny 15,00 zostanie wystawione wezwanie do zapłaty i przesłane na adres e-mail odbiorcy złomu,

17.06.2019 r do godziny 15.00 – ostateczny termin zapłaty zaliczki,

od 18.06.2019 do 28.08.2019 r w godzinach od 8.00 do 14.00 – wywóz złomu.


Additional information:

Dodatkowe wymagania do przetargu stawiane oferentom:

   1. Podanie adresu e-mail do korespondencji.

   2. Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru Identyfikacji Podatkowej NIP, oraz zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji REGON, BDO,

   3. Oświadczenie o statusie podatkowym nabywcy.

   4. Wymaganie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż jeden milion PLN.

   5. Oświadczenie, że przeciwko Oferentowi nie toczy się żadne postępowanie Karno-Administracyjne.

   6. Pozwolenie na odbiór odpadów i transport odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U.2013, nr 0, poz. 21 z dalszymi zmianami.

   7. Zaświadczenia o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    Skany wszystkich w/w dokumentów należy przesłać przed przystąpieniem do przetargu na adres e-mailpiotr.gorny@ciechgroup.com. W przypadku braku skanów tych dokumentów oferta nie zostanie uwzględniona w przetargu.

    Dodatkowo oryginały lub potwierdzone kopie wszystkich w/w dokumentów będą wymagane przez magazyniera przed przystąpieniem do odbioru złomu.


Dodatkowe informacje dla oferentów:

 1. W dniu wywozu magazynier wydaje upoważnionemu pracownikowi firmy odbierającej złom „Dokumenty odbioru złomu z magazynu”, dla każdego pojazdu. Dokument ten upoważnia do wjazdu na teren Zakładu oraz do wytarowania pojazdu, którym złom będzie wywożony.

 2. Odbiorca zapewni robociznę, sprzęt, materiały pomocnicze do załadunku i wywozu złomu.

 3. Wszyscy pracownicy firmy odbierającej złom wjeżdżający na teren Zakładu zostaną przeszkoleni z zakresu BHP.

 4. Odbiorca odpowiedzialny jest za organizację stanowisk pracy, nadzór nad prowadzonymi pracami załadunkowymi zgodnie z zasadami BHP i przeciw pożarowymi.

 5. Stopień zanieczyszczenia złomu określony zostanie przez pracownika magazynu i osobę odbierającą złom i potwierdzone odpowiednią notatką.

Pytania można kierować: Piotr Górny tel. 52 3541 431, 669600495

Janikowo - Mariusz Szczutkowski tel. 52 3544162, 695436007

Inowrocław - Andrzej Sarnowski tel. 52 3541660, 669600676

Currency:

PLN

Delivery date:

-

Attachments are avalible after log-in

List of products:

Item Product name Quantity Unit Notes Attachment/Link Minimum price Minimum bid improvement
1. Złom nierdzewny 80 t Read 4000 PLN 10 PLN

Auction rules:

 1. Open bidding
 2. Ascending price auction
 3. Price is per unit
 4. Bid must be better than the best bid in rank
 5. Tied bids not allowed

Rating criteria: Price

Number of extra time extensions: 50

Extra time: 2 min

Rules of allocating extra time: Extra time starts when supplier makes a bid in the last minute of e-auction or ongoing extra time.

View: Bidder may not see other bidders’ namesDeadline for application expired on 2019-06-10 at 08:30.