Date of auction generation: 2019-05-14

CIECH Soda Polska S.A.

Fabryczna 4

88-101 Inowrocław

Tax Identification Number: 5252382127

ELECTRONIC AUCTION No. 1227

Item Bidding name Date of bidding Bidding start Bidding end
1. Sprzedaż złomu z CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu 2019-05-30 12:00 12:30

Auction description:

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż złomu żeliwnego w ilości ok. 14 t z Ciech Cargo S.A. z Zakładów w Inowrocławiu (12 t) i w Janikowie (2 t). Negocjowana jest cena złomu żeliwnego za jedną tonę.

Delivery terms:

Wymagane terminy do zrealizowania:

do 29 maja 2019 w godzinach od 09.00 do 13.00 – wizja lokalna,

30.05.2019 do godziny 15,00 zostanie wystawione wezwanie do zapłaty i przesłane na adres e-mail odbiorcy złomu,

05.06.2019 do godziny 15.00 – ostateczny termin zapłaty zaliczki,

07.06.2019 do 14.06.2019 w godzinach od 8.00 do 14.00 – wywóz złomu.


Additional information:

Dodatkowe wymagania do przetargu stawiane oferentom:

   1. Podanie adresu e-mail do korespondencji.

   2. Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru Identyfikacji Podatkowej NIP, oraz zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji REGON, BDO

   3. Oświadczenie o statusie podatkowym nabywcy.

   4. Wymaganie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż jeden milion PLN.

   5. Oświadczenie, że przeciwko Oferentowi nie toczy się żadne postępowanie Karno-Administracyjne.

   6. Aktualnie obowiązujące pozwolenie na odbiór odpadów i transport odpadów.

   7. Zaświadczenia o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    Skany wszystkich w/w dokumentów należy przesłać przed przystąpieniem do przetargu na adres e-mailpiotr.gorny@ciechgroup.com. W przypadku braku skanów tych dokumentów oferta nie zostanie uwzględniona w przetargu.

    Dodatkowo oryginały lub potwierdzone kopie wszystkich w/w dokumentów będą wymagane przez magazyniera przed przystąpieniem do odbioru złomu.


Dodatkowe informacje dla oferentów:

 1. W dniu wywozu magazynier wydaje upoważnionemu pracownikowi firmy odbierającej złom „Dokumenty odbioru złomu z magazynu”, dla każdego pojazdu. Dokument ten upoważnia do wjazdu na teren Zakładu oraz do wytarowania pojazdu, którym złom będzie wywożony.

 2. Odbiorca zapewni robociznę, sprzęt, materiały pomocnicze do załadunku i wywozu złomu.

 3. Wszyscy pracownicy firmy odbierającej złom wjeżdżający na teren Zakładu zostaną przeszkoleni z zakresu BHP.

 4. Odbiorca odpowiedzialny jest za organizację stanowisk pracy, nadzór nad prowadzonymi pracami załadunkowymi zgodnie z zasadami BHP i przeciw pożarowymi.

 5. Stopień zanieczyszczenia złomu określony zostanie przez pracownika magazynu i osobę odbierającą złom i potwierdzone odpowiednią notatką.

Pytania można kierować: Piotr Górny tel. 52 3541 431, 669600495

Ciech Cargo: Inowrocław - Mariusz Giczkowski tel. 523441391 mariusz.giczkowski@ciechgroup.com

Ciech Cargo: Janikowo - Leszek Ciszewski tel. 523544573 leszek.ciszewski@ciechgoup.com

Currency:

PLN

Delivery date:

-

Attachments are avalible after log-in

List of products:

Item Product name Quantity Unit Notes Attachment/Link Minimum price Minimum bid improvement
1. Złom żeliwny 14 t Read 900 PLN 5.00 PLN

Auction rules:

 1. Open bidding
 2. Ascending price auction
 3. Price is per unit
 4. Bid must be better than the best bid in rank
 5. Tied bids not allowed

Rating criteria: Price

Number of extra time extensions: 50

Extra time: 2 min

Rules of allocating extra time: Extra time starts when supplier makes a bid in the last minute of e-auction or ongoing extra time.

View: Bidder may not see other bidders’ namesDeadline for application expired on 2019-05-30 at 11:30.