Date of auction generation: 2019-05-14

JZR Sp. z o.o.

Węglowa 4

44-268 Jastrzębie - Zdrój

Tax Identification Number: 633-19-71-048

www.jzr.pl

ELECTRONIC AUCTION No. 2355

Item Bidding name Date of bidding Bidding start Bidding end
1. ZAKUP NOWYCH BLACH NIERDZEWNYCH 2019-05-15 10:00 -

Auction description:

Aukcja dotyczy zakupu nowych blach nierdzewnych.

W aukcji licytowana będzie cena zł/kg.


I. UDZIAŁ W AUKCJI OZNACZA AKCEPTACJĘ PONIŻSZYCH WARUNKÓW:

1. Termin realizacji: do 4 dni od otrzymania zamówienia.

2. Termin i forma płatności - zgodnie z przesłaną ofertą

3. Transport: na koszt i staranie dostawcy.

4. Termin obowiązywania gwarancji - 24 miesięcy od daty spisania końcowego protokołu odbioru technicznego przedmiotu dostawy.

5. Wymagania jakościowe (świadectwa jakości, deklaracje zgodności WE).

6. Sprzedawca może zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

7. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia brutto w przypadku wycofania się z dostaw.

8. Wymagane świadectwo jakości oraz deklaracja zgodności WE wraz z dostawą towaru.

9. Brak dostarczenia świadectwa jakości lub deklaracji zgodności WE wraz z dostawą towaru, będzie podstawą do odmowy przyjęcia towaru przez magazyn lub przesunięcia terminu płatności o czas dostarczenia atestu.

10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz terminu realizacji.

11. Przy dostawie do naszych magazynów towar powinien być przekazany wraz z dokumentem dostawy.

12. Należności wynikające z zamówienia nie mogą być przedmiotem cesji, sprzedaży itp. bez pisemnej zgody Zamawiającego. Postanowienie to dotyczy należności głównych jak i ewentualnych odsetek.

13. W przypadku nieotrzymania w terminie do 3 dni od daty otrzymania zamówienia pisemnej odmowy realizacji zamówienia, przyjmujemy że realizacja niniejszego zamówienia nastąpi na warunkach określonych w zamówieniu. Przyjęcie do realizacji niniejszego zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wyżej wymienionego zapisu.

14. Wszelka zmiana warunków realizacji zamówienia określonych w jego treści- nawet nieistotna - wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego.

15. Sprzedawca oświadcza, że oferowany towar jest wolny od wad prawnych, praw autorskich i praw majątkowych osób trzecich.

16. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.jzr.pl/o-nas/ochrona-danych-osobowych/


Aukcja japońska - uczestnicy widzą aktualną cenę, którą narzuca system i mają możliwość jej akceptacji w ustalonym czasie (60 sekund). Po zakończeniu danego etapu uczestnicy, którzy zaakceptowali cenę przechodzą do kolejnego etapu z wartością niższą, a ci którzy nie zaakceptowali odpadają z gry.


Prosimy o zalogowanie się 5 minut przed rozpoczęciem aukcji. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym przez Kupca czasie, powoduje wykluczenie uczestnika z dalszego udziału w aukcji.


Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do:

- swobodnego wyboru oferty,

- odwołania aukcji lub zmiany jej warunków,

- unieważnienia w całości lub części aukcji bez podania przyczyn.


OFERTA POWINNA BYĆ ZŁOŻONA PRZEZ OSOBĘ(Y) UPOWAŻNIONĄ(E) DO REPREZENTOWANIA FIRMY.

Delivery terms:

Na koszt i staranie dostawcy.

Additional information:


Currency:

PLN

Delivery date:

Do 5 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia

Attachments are avalible after log-in

List of products:

Item Product name Quantity Unit Notes Attachment/Link
1. BLACHA #160 HARDOX AR450 pcs Read

Auction rules:

  1. Open bidding
  2. Japanese auction
  3. Descending price auction
  4. Price is for the whole contract
  5. Start price: 8.64 PLN
  6. Bid improvement: 0.01 PLN
  7. Tied bids not allowed

Rating criteria: Price

Number of extra time extensions: 0

Time to make a decision: 1 min

View: Bidder may not see other bidders’ namesDeadline for application expired on 2019-05-14 at 09:45.